Renewcell publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2021

Kvartal 2 2021 i korthet

Full finansiering och nödvändiga tillstånd klara enligt plan

April—juni

Finansiell information

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 228 (868) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -23 417 (-15 819) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 527 (-15 772) KSEK.
 • Kassaflödet från investeringsverksamheten blev -40 663 (-333).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,8 (-0,8).
 • Bolagets nettokassa vid periodens slut uppgick till 588 958 (23 779) KSEK.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Länsstyrelsen Västernorrland fattade den 15 april beslut om att kungöra miljötillståndsansökan för Renewcells verksamhet i Sundsvall. Kungörelsen inträffade 19 april 2021.
 • Danska modehuset BESTSELLER lanserade i april sina första plagg gjorda med Circulose® genom varumärkena Vero Moda och Selected.
 • Den 19 maj genomfördes bolagets årsstämma.
 • I juni tecknade bolaget avtal med det spanska modehuset Inditex, som är ett av världens största modehus och äger varumärken som Zara, Masso Dutti, Bershka och Pull and Bear, om ett pilotprojekt för cirkulär textilproduktion.
 • Den 30 juni signerades låneavtalet om upp till 311 MSEK med EIB.

Januari—juni

Finansiell information

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 829 (893) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -42 667 (-31 775) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -33 532 (-25 374) KSEK.
 • Kassaflödet från investeringsverksamheten blev -87 780 (-333).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -1,4 (-1,6).

Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

 • Den 2 juli erhöll Renewcell miljötillstånd för den planerade verksamheten i Ortviken i Sundsvall. Tillståndet gäller med omedelbar verkställighet.
 • Den 4 augusti kallades aktieägarna till en extra bolagsstämma som ska hållas den 3 september 2021.

VD har ordet

Under det gångna kvartalet har två avgörande pusselbitar fallit på plats i vårt arbete med att göra modeindustrin cirkulär.

Genom signeringen av vårt låneavtal med EIB har vi säkrat full finansiering fram till kassaflödespositivitet i enlighet med bolagets nuvarande finansiella plan. I slutet av kvartalet fick vi också ett positivt besked om miljötillstånd med omgående verkställighet från Länsstyrelsen med innebörden att etableringen i Sundsvall kan fortskrida utan försening.

Inför valet av etableringsort väger man in många faktorer. En av de viktigaste är förutsättningarna för ett smidigt och rättssäkert samarbete med lokala tillståndsgivare.

Det är inte ovanligt att överraskningar och förseningar i miljötillståndsprocesser orsakar stora problem för växande företag. Jag är därför mycket nöjd med att vårt noggranna och målmedvetna arbete i kombination med en effektiv handläggning hos Länsstyrelsen i Västernorrland bäddade för en tillståndsprocess som nådde i mål på mindre än fem veckor från inlämnande av fullständig ansökan och mindre än sju månader från inledande samråd. Sundsvall är rätt plats för Renewcell.

I det andra kvartalet har vi planenligt ökat investeringarna i takt med att etableringen i Sundsvall fortskridit. Nedmonteringen av den pappersmaskin som tidigare stod i maskinhallen är slutförd och Renewcell har nu formellt tagit över ansvaret för verksamhetsområdet. Vi har också fortsatt utveckla organisationen. Bland annat så gick Hugo Petit över till att bli permanent CFO och Kristina Elg Christoffersson anställdes i rollen som Chief Technology Officer. Bolaget utökar nu också sin organisation i samband med etableringen av anläggningen i Ortviken vilket inneburit att personalstyrkan sammantaget ökade med 19 anställda jämfört med förra kvartalet. Med fortsatt stor efterfrågan på Circulose® är det produktionstakten vid vår anläggning i Kristinehamn som avgör försäljningsvolymen. Under tiden fram till start för anläggningen i Sundsvall prioriterar vi dock process- och produktoptimering framför volym i försäljning.

Vi har fortsatt stötta våra partnervarumärken i lanseringar av plagg gjorda med Circulose®, både under perioden och i förberedelse för höstkollektioner. Jag är särskilt glad över att Renewcell under perioden tecknat avtal om ett pilotprojekt med Inditex, ett samarbete som ger ytterligare ett bevis på branschens förtroende för vår teknologi och att omställningen av textilindustrin till cirkulära hållbara flöden ligger högt på varumärkens agendor.

I omvärlden har extremt väder påmint oss om vikten av att accelerera samhällsomställningen för att nå 1,5-gradersmålet. EU presenterade sin Fit for 55-plan som i Sverige skapat debatt om synen på skogen som naturresurs. Oavsett vilken sida man tar i diskussionen om skogens framtid är det klart för alla att cirkulära alternativ måste skalas upp. Renewcell är väl positionerat för att hjälpa världen nå dit.

Stockholm, augusti 2021
Patrik Lundström – VD

Telefonkonferens i samband med publiceringen av delårsrapporten

I samband med publiceringen av delårsrapporten för januari – juni 2021 kommer Patrik Lundström (VD) och Hugo Petit (CFO) hålla en telefonkonferens den 27 augusti 2021 kl. 11:00. Presentationen hålls på engelska. För att medverka, vänligen ring +46 8 505 583 68 eller besök https://tv.streamfabriken.com/renewcell-q2-2021

Delårsrapporten och presentationen finns tillgängliga på Renewcells hemsida:
https://www.renewcell.com/en/finansiella-rapporter-och-presentationer/