Det tar längre tid än tidigare förväntat att få upp försäljningsvolymerna av Circulose till fiberproducenter. Försäljningsvolymerna till fiberproducenter ligger lägre än hittills förväntade nivåer och det är inte sannolikt att de nivåer som indikerats i offtake-avtalen för 2023 kommer uppfyllas. Detta har haft en effekt främst på rörelsekapital och kassaflöde i kvartal tre och förväntas även påverka försäljning, vinst och kassaflöde i årets fjärde kvartal.

I juni meddelade företaget att de implementerade processförändringarna ”möjliggör för Renewcell 1 att nå break-even på kassaflödesbasis vid utgången av 2023”. Även om produktionskapaciteten utvecklas enligt plan, gör de lägre försäljningsvolymerna i kvartal fyra det osannolikt att nå break-even på kassaflödesbasis under årets fjärde kvartal.

Intresset är oförändrat starkt från ett stort antal konsumentvarumärken att använda Renewcells produkt Circulose för att uppnå sina hållbarhetsmål. Textilvärdekedjan är dock lång och komplex med många steg. Renewcell arbetar intensivt på flera plan för att öka tempot och driva på introduktionen av Circulose i textilvärdekedjan. Utöver offtake-avtalen med fiberproducenter har Renewcell etablerat CSN (Circulose Supplier Network). Ett leverantörsnätverk som bolaget utvecklar, utbildar och som säkerställer att varulager av produkter producerade med Circulose finns tillgängliga i varje steg i värdekedjan. Renewcell säljer även Circulose till en agent som ombesörjer transport och varulager i Kina, för att korta leveranstiden till fiberproducenterna som huvudsakligen återfinns i Asien.

Försäljningsvolymerna till fiberproducenter har trots dessa ansträngningar inte nått förväntade nivåer och kommer sannolikt inte heller nå de volymer de befintliga offtake-avtalen indikerar för 2023. Fram till och med slutet av september har Renewcell sålt ca 14 400 ton Circulose. Cirka en tredjedel av denna volym har sålts till fiberproducenter och de återstående två tredjedelarna har sålts till en agent som lagerför dessa i avvaktan på slutlig försäljning till fiberproducenter. Av försäljningen till agenten får Renewcell 70 % av försäljningspriset direkt och resterande 30 % erhålls när agenten sålt fibern vidare till fiberproducenter. Detta arrangemang, där volymer av Circulose hålls av agenten i avvaktan på vidare försäljning till fiberproducenter, förväntades ske under en kort period men bedöms nu fortsätta under kvartal fyra 2023 och in i 2024. Detta har effekt på rörelsekapital och kassaflöde då Renewcell vid utgången av september har kundfordringar om ca 55 MSEK avseende resterande 30 % av försäljningsvärdet vilket kommer att erhållas när agenten sålt vidare till fiberproducenter.

Som ett resultat av den långsammare uppbyggnaden av Circuloseförsäljningen till fiberproducenter samt eventuella begränsningar hos agenten att göra ytterligare inköp innan de sålt vidare till fiberproducenter, är prognosen för försäljning under kvartal fyra lägre än den förväntade produktionskapaciteten.

Renewcell publicerar kvartalsrapport för årets tredje kvartal den 7 november och förväntar att rapportera en EBITDA på ca -60 MSEK och ett nettoresultat på ca -105 MSEK. Detta resultat inkluderar extraordinära poster på ca -14 MSEK relaterade dels till värdering av lager, dels till rörelsekapital som en effekt av att de volymer som hålls i lager av agenten är större än förväntat. Exklusive extraordinära posterna förväntas EBITDA för kvartalet landa på ca -47 MSEK och Gross Profit förväntas för första gången vara positivt.

Utvecklingen av produktionskapaciteten i Renewcell 1, den nya produktionslinjen i Ortviken, fortskrider enligt plan. Produktionskvaliteten på Circulose möter kunders kvalitetskrav och används i produktion av så kallad MMCF (Man Made Cellulosic Fibers). Renewcell fortsätter förbättra produktkvaliteten i linje med kunderna behov.

Intresset är fortsatt starkt för Renewcells produkter från många konsumentvarumärken som vill använda Circulose för att nå sina hållbarhetsmål. Även om det tar längre tid än förväntat att öka försäljningen i textilvärdekedjan, ser den framtida utvecklingen för Circulose på medellång och lång sikt fortsatt mycket stark ut.

Alla siffror relaterade till tredje kvartalet i detta pressmeddelande är preliminära och den slutliga rapporten för kvartal tre publiceras den 7 november 2023.