Juli – september

Finansiell information

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 3 031 (636) KSEK
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) under perioden uppgick till -58 228 (-23 354) KSEK
 • Periodens resultat uppgick till -101 472 (-24 538) KSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -97 050 (-31 567) KSEK
 • Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -199 232 (-131 039) KSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -3,0 (-0,8) SEK
 • Bolagets nettoskuld* vid periodens slut uppgick till 446 837 (-420 424) KSEK. Bolagets likvida medel uppgick till 263 384 (425 841) KSEK

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Den 19 augusti påbörjades den planenliga uppstarten av Renewcell 1
 • Den 4 juli utsågs Toby Lawton till ny CFO hos Renewcell. Toby Lawton kommer senast från en roll som CFO på SCA. Han tillträdde den 1 oktober 2022

Januari – september

Finansiell information

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7 522 (1 465) KSEK
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) under perioden uppgick till -158 940 (-61 843) KSEK
 • Periodens resultat uppgick till -223 889 (-67 205) KSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -276 128 (-64 984) KSEK
 • Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -717 546 (-218 934) KSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -6,9 (-2,2) SEK
 • Bolagets nettoskuld* vid periodens slut uppgick till 446 837 (-420 424) KSEK. Bolagets likvida medel uppgick till 263 384 (425 841) KSEK

* Ett minusbelopp redovisas i det fall likvida medel överskrider räntebärande skulder.

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Uppstarten av Renewcell 1 har tagit längre tid än tidigare förväntat vilket har orsakat en försening i upprampningen av produktionen och därmed intäktsgenereringen från Renewcell 1 samt en ökning av CAPEX relaterat till den förlängda uppstartsprocessen av Renewcell 1. Även den efterföljande upprampningen av produktionen till 60 000 ton förväntas ta längre tid än tidigare beräknat. Detta leder till en förväntad ökning i den negativa resultateffekten från det fjärde kvartalet 2022 tills att Renewcell 1 har uppnått den förväntade produktionskapaciteten om 60 000 ton.
 • Den förväntade lönsamheten efter full upprampning är oförändrad.
 • Som ett resultat av detta har Bolaget ett nytt finansieringsbehov om cirka 150 MSEK, varav cirka 100 MSEK avser att finansiera den negativa resultateffekten (operativa kostnader) och cirka 50 MSEK avser att finansiera CAPEX.
 • På grund av den förväntade ökningen av CAPEX om cirka 50 MSEK förväntas den totala investeringen i Renewcell 1 (med produktionskapacitet om 120 000 ton) nu uppgå till cirka 1,45 miljarder SEK (jämfört med tidigare prognos om cirka 1,40 miljarder SEK).
 • Såsom offentliggjorts av Bolaget genom pressmeddelande den 27 oktober 2022 avser Bolaget därför att resa kapital i form av en nyemission för att täcka finansieringsbehovet. Genom nyemissionen kommer färdigställandet av uppstarten samt upprampningen av produktionen i Renewcell 1 till 60 000 ton i ett första skede och sedan till 120 000 ton i ett senare skede kunna genomföras, utan behov av ytterligare eget kapital, trots en försenad uppstart och långsammare upprampning än tidigare beräknat.
 • Den 12 oktober höll bolaget en extrastämma som antog ett nytt incitamentsprogram riktat till två nyckelpersoner i Bolagets ledning.

Övriga händelser efter kvartalet

 • En kreditfacilitet för finansiering av rörelsekapitalbehov (Revolving Credit Facility, RCF) upp till 150 MSEK signerades. Faciliteten är tillgänglig i samband med Commercial Operations Date (COD). COD är ett definierat datum i Bolagets låneavtal som avser tidpunkten då produktionslinjen uppnår den förväntade funktionaliteten.

VD har ordet

Renewcell skalar upp sin verksamhet för att leverera stora volymer Circulose®, och den 19 augusti påbörjade vi uppstarten av Renewcell 1 i Sundsvall. Vi kör nu produktionslinjen med fiber i systemet genom samtliga enhetsoperationer från start till slut, och arbetar med att kalibrera linjen för kommersiell produktion. Renewcell 1 kommer förse modeindustrin med 60 000 ton Circulose® i första skedet och därefter skala upp till 120 000 ton. Vi är först i världen med att återvinna textil i denna skala.

Vi har dock tvingats konstatera att uppstarten av Renewcell 1 har tagit längre tid än planerat. Eftersom intäkter från produktion och försäljning från Renewcell 1 nu väntas komma senare uppstår ett finansieringsbehov om omkring 150 miljoner kronor för att täcka en ökad negativ resultatpåverkan av uppstarten och kapitalinvesteringar. Bolaget avser därför genomföra en nyemission som, tillsammans med en nytecknad kreditfacilitet för rörelsekapital vilken blir tillgänglig i samband med Commercial Operations Date (se Väsentliga händelser efter kvartalet) som förväntas inom kort, tryggar finansieringen av både verksamheten och uppskalningen till 60 000 ton i produktionskapacitet i första skedet, och därefter till 120 000 ton per år. Jag kan bara ödmjukt konstatera att vi har varit något för ambitiösa i vår tidsplanering.

Renewcell möjliggör för modebranschen att gå från linjär till cirkulär modell baserad på 100% återvunnen textil som råvara. Detta uppdrag – att göra mode cirkulärt – är fortsatt mycket högt på den globala agendan eftersom modeindustrin har en mycket stor negativ påverkan på miljön. Marknaden är enorm och efterfrågan på Renewcells Circulose® från såväl varumärken som fiberproducenter är mycket stor. De långsiktiga förutsättningarna för Renewcell fortsätter se mycket bra ut.

Under kvartalet fortsatte vi stärka modebranschens kännedom och anseende om vårt ingrediensvarumärke Circulose®. Vårt samarbete med Köpenhamns modevecka, som är världsledande inom hållbarhet, inleddes under det tredje kvartalet. Samarbetet fokuserar på att lyfta hållbarhetsaspekten i branschen och stötta de mest spännande kreativa talangerna, vilket rönte stor uppmärksamhet i branschmedia som CNN Style, Vogue och Vogue Business och Hypebae. Flera av de kreationer delvis gjorda i Circulose® som vår partner Jade Cropper visade under veckan har redan synts på världsstjärnor som Gigi Hadid, Kylie Jenner och Rita Ora. Jag ser fram emot att utveckla samtalet om cirkularitet och kreativitet tillsammans med Köpenhamns modevecka under de kommande fyra säsongerna.

Under kvartalet slog vi också återigen rekord i försäljning från produktion i demoanläggningen i Kristinehamn. Jag kan konstatera att vi, trots den försening som uppstått, är väl positionerade för att skapa värde för våra aktieägare genom att göra modeindustrin cirkulär.

Stockholm, oktober 2022
Patrik Lundström, VD