Beslut om expansion av produktionskapaciteten och utvärdering av bolagets operationella och finansiella mål till följd av ökat kundintresse

Oktober—december

Finansiell information

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1 313 (232) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -66 224 (-21 071) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -52 711 (-15 994) KSEK.
 • Kassaflödet från investeringsverksamheten blev -93 240 (-29 492) KSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -2,2 (-0,9) SEK.
 • Bolagets nettokassa* vid periodens slut uppgick till -254 867 (-711 996) KSEK

* Ett minusbelopp redovisas i det fall likvida medel överskrider räntebärande skulderna.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Inga väsentliga händelser har inträffat under kvartalet.

Övriga händelser

 • Den 19 oktober signerades en avsiktförklaring med Kelheim Fibers GmbH avseende en årlig tillverkning av upp till 10 000 ton Circulose®-baserade fibrer.
 • Under oktober erhöll Bolaget de första låneutbetalningarna motsvarande ca 320 MSEK.
 • I början av december blev all produktion av Circulose® disslovingmassa vid Renewcells anläggning i Kristinehamn certifierad som 100% återvunnet enligt Recycled Claim Standard (RCS).
 • Under december har Renewcell tecknat fleråriga inköpsavtal med tre olika europeiska textilsorterare – SOEX i Tyskland, Texaid i Schweiz och Sysav i Sverige.

Januari—december

Finansiell information

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 2 778 (1 453) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -133 430 (-68 722) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -117 695 (-54 897) KSEK.
 • Kassaflödet från investeringsverksamheten blev -312 174 (-30 195) KSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -4,3 (-3,3) SEK.

Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

 • Till följd av ökat kundintresse har bolaget har beslutat initiera en expansion av produktionskapaciteten i Renewcell 1 (Ortviken) från 60 000 till 120 000 ton tidigare än planerat. Bolaget inleder också en utvärdering av möjligheten att höja dess operationella mål. Bolaget har anlitat BNP Paribas och Carnegie för att utforska finansieringen för de höjda operationella målen.

Övriga händelser efter delårsperiodens slut

 • Under januari 2022 släpptes Levi’s sin nya version av klassikern 501 med namnet ”Levi’s 501® Original Designed for Circularity” där man blandat in Circulose® i jeansen.
 • I samarbete med den ledande kinesiska tillverkaren av viskosfilamentgarn Yibin Hiest Fibre, har Renewcell framgångsrikt använt 100 procent Circulose®-massa för produktion av viskosfilamentgarn i industriell skala vilket öppnar ytterligare produktsegment för 100 procent Circulose®-fibrer bland sportkläder, som ersättning för polyesterfilament och bland lyxvaror som ersättning för silke.

VD har ordet

Beslut om expansion och utvärdering av höjda mål till följd av ökat kundintresse

När vi med detta kvartal passerar ett år sedan projektstart för Renewcell 1 i Ortviken kan jag med glädje konstatera att vi trots en mycket pressad tidplan fortfarande ligger i fas. Monteringen av våra 17 ton tunga valspressar och välkomnandet av ett stort antal nya medarbetare under kvartalet var två av de tydligaste tecknen på att vi fortsätter hålla högt tempo i vår framdrift.

Likt näringslivet i stort har vi upplevt utmaningar i leveranser av byggmaterial och nyckelkomponenter samt ökade fraktkostnader. Jag är tacksam att vårt noggranna arbete för att minimera risk i projektets inledning nu ger oss förutsättningar att i hög utsträckning kunna trycka tillbaka kostnadsökningar. Vi har dessutom lyckats balansera kortsiktiga fördyringar med långsiktiga besparingar för att hålla oss inom budget för etableringen som helhet.

Vårt team i demonstrationsanläggningen i Kristinehamn har under kvartalet slagit rekord på rekord. Rekord i produktion under 24 timmar, under en vecka, under en månad och under ett kvartal återspeglas i våra bästa produktionssiffror hittills. Dock är fortfarande huvudfokus för Kristinehamnsanläggningen att utföra tester för att uppstarten för Renewcell 1 (Ortviken) skall gå så smidigt som möjligt. Vi har tecknat nya samarbetsavtal som lagt grunden för ett europeiskt ”slutet kretslopp” för textil. Detta är något som starkt efterfrågas av modevarumärken och politiska beslutsfattare. På leverantörssidan gick vi in i långsiktiga nya samarbeten med tre sorterare av konsumenttextil.

Under det senaste året har marknaden visat ett kraftigt ökat intresse för Circulose®. Vi har bevisat vår förmåga att kunna sälja industriella mängder till våra kunder för både kommersiell fiberproduktion och testning. Utöver vår avsiktsförklaring med tyskbaserade Kelheim Fibres om tillverkning av upp till 10 000 ton Circulose® per år har dialogerna om kommersiella samarbeten intensifierats med andra fiberproducenter och varumärken.

På grund av ökat kundintresse har vi beslutat att redan nu inleda expansionen från 60 000 till 120 000 tons kapacitet. Dessutom utvärderar vi möjligheten att tidigarelägga målet om 360 000 ton i kapacitet till 2025, och höja ambitionen för 2030. Vi har anlitat BNP Paribas och Carnegie för att utforska finansieringen för de höjda operationella målen.

Under 2022 kommer Renewcell leda den globala textilindustrin in i en ny era av storskalig cirkularitet. Jag känner stolthet att vi under 2021 på punkt efter punkt levererat mot en mycket ambitiös, tidvis pressad, plan Jag vill tacka våra 110 engagerade, kunniga och flexibla medarbetare som varje dag hjälper våra kunder framåt i marknadsföringen av Circulose®-baserade kläder, stöttar och hittar vägar för att lösa leverantörsproblem samtidigt som vi i allt detta driver och implementerar vår kultur ”Care and Progress”.

Stockholm, februari 2022
Patrik Lundström – VD