Valberedningen för Re:NewCell AB:s (”Renewcell” eller ”bolaget”) förslag till beslut på årsstämman den 19 maj 2021 avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter har idag överlämnats till bolaget och lyder som följer.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter och till ordinarie ledamöter föreslås:

  • Mia Hemmingson (omval) 
  • Om Bhatia (omval) 
  • Anna Attemark (nyval)
  • Helene Willberg (nyval)
  • Henrik Ager (nyval)

Valberedningen föreslår att Mia Hemmingson omväljs till styrelsens ordförande.

Styrelseledamöterna Henrik Norlin, Erik Karlsson och Mikael Lindström har lämnat sina platser till förfogande för att möjliggöra valberedningens förslag. Mikael Lindström kommer att kvarstå till bolagets förfogande såsom Senior Advisor i teknikutvecklingsfrågor. 

Anna Attemark, som föreslås till ny ledamot, är född 1968 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Anna Attemark är idag Head of Portfolio Brands på H&M (där varumärkena COS, ARKET, & Other Stories, Weekday, Monki ingår) och har tidigare varit VD för Odd Molly International AB samt haft flertalet ledande positioner inom H&M, bl.a. tf global inköpschef. Därutöver har Anna Attemark varit styrelseledamot i XXL Sport & Vildmark och AB Karl Hedin. Med sin långa och djupa erfarenhet av att leda bolag i internationell miljö, och en dokumenterat framgångsrik förmåga att bygga starka varumärken och skala upp en affärsmodell för snabb och lönsam tillväxt, har Anna Attemark djup expertis inom varumärkesbyggande, internationalisering och stark tillväxt.

Helene Willberg, som föreslås till ny ledamot, är född 1967 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Helene Willberg är idag styrelseordförande i Footway Group AB samt styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Thule Group AB, Netlight Consulting AB, Nordic Paper Holding AB, Profoto Holding AB samt Infrea AB. Helene Willberg har en bakgrund som auktoriserad revisor och börsrevisor samt har haft flera ledande befattningar på KPMG AB, däribland som VD, samt har också varit VD för Alvarez & Marsal Nordics. Helene Willberg har sammantaget mycket gedigen erfarenhet av bolagsstyrning, styrelsearbete och att leda revisionsutskott i noterad miljö.

Henrik Ager, som föreslås till ny ledamot, är född 1969 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Henrik Ager är idag affärsområdeschef för Sandvik Mining and Rock Technology och har tidigare varit divisionschef för Sandvik Rock Tools samt strategichef på Sandvik. Dessförinnan var Henrik Ager partner på McKinsey, där han under nästan 20 år arbetade med ledande industribolag globalt i strategiska frågor och operationella förbättringar. Henrik Ager har en mycket gedigen erfarenhet från ledande och snabbväxande industribolag och även från teknologi-start up, och djup kunskap inom strategi, driva genomförande och M&A.

Valberedningen i Renewcell, som utsågs i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, består av följande ledamöter:

  • Per Olofsson, tillika ordförande i valberedningen, utsedd av aktieägarna Girincubator AB och Girindus Investments AB
  • Nanna Andersen, utsedd av aktieägaren H&M Fashion AB
  • Boris Gyllhamn, utsedd av aktieägaren Almi Invest Green Tech AB
  • Mia Hemmingson, styrelsens ordförande

Valberedningens fullständiga förslag, inklusive motiverat yttrande och redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete, kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida i samband med att kallelsen till årsstämman 2021 offentliggörs.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Per Olofsson, Valberedningens ordförande, +46 733 11 80 82, per@girindus.se
Mia Hemmingson, Styrelseordförande för Renewcell, +46 730 244 847, mia@miahem.com