Under perioden 1 november till 30 november producerades 1 339 ton dissolvingmassa av prima kvalitet på Renewcell 1 i Ortviken. Total produktion vid Renewcell 1 var 1 420 ton och 0 ton levererades till kund.

Med anledning av uteblivna försäljningsvolymer i november låg den månatliga produktionsvolymen under produktionskapaciteten, för att inte påverka kassaflödet negativt. Det förväntas att produktionsvolymen för december också kommer ligga under produktionskapaciteten på grund av låga förväntade försäljningsvolymer.