Re:NewCell AB (publ) (”Renewcell” eller ”Bolaget”) har, i syfte att hantera det kortfristiga likviditetsbehovet, ingått två kortfristiga lån (den ”Nya Finansieringen”) med dess större aktieägare H&M Fashion AB och Girincubator AB, och genom avståenden (eng. waivers) och ändringar med avseende på Bolagets befintliga finansiella arrangemang med dess befintliga långivare BNP Paribas, Europeiska investeringsbanken (EIB), Nordea Bank Abp, filial i Sverige (”Nordea”) och AB Svensk Exportkredit (tillsammans de ”Befintliga Långivarna”) (tillsammans med den Nya Finansieringen, de ”Finansiella Arrangemangen”). De Finansiella Arrangemangen kommer att tillföra Bolaget ytterligare nettolikviditet om sammanlagt 100 miljoner kronor, av vilka de större aktieägarna tillför 50 miljoner kronor som ett kortfristigt lån och 50 miljoner kronor tillförs i ytterligare likviditet från de Befintliga Långivarna. Bolagets strategiska översyn pågår med målsättningen att säkerställa långfristig finansiering under första kvartalet 2024.

Strategisk översyn och bakgrund
Den 20 november 2023 meddelade Renewcell att dess styrelse beslutat att inleda en strategisk översyn för att utforska och utvärdera finansieringsmöjligheter på grund av lägre än förväntade försäljningsvolymer.

De Finansiella Arrangemangen kommer att hantera det kortfristiga likviditetsbehovet som är orsakat av en långsammare än förväntad försäljningsökning i textilvärdekedjan. Dagens kapitaltillskott är bedömt att vara tillräckligt för att hantera likviditetsbehovet under de kommande månaderna och är därför inte en långsiktig lösning. Den strategiska översynen pågår fortsatt med högsta prioritet i syfte att säkerställa nödvändig långfristig finansiering under det första kvartalet 2024. Sådana alternativ kan innefatta kapitaltillskott i form av en företrädesemission, en riktad emission eller andra möjliga strategiska transaktioner.

Bolaget har, parallellt med den strategiska översynen, intensifierat diskussionerna med flertalet kunder för att säkra beställningar genom hela textilvärdekedjan. De intensifierade insatserna har resulterat i ingåendet av ett icke-bindande term sheet med H&M Hennes & Mauritz GBC AB (”H&M Group”), genom vilket H&M Group avser att öka användningen av fiber innehållandes CIRCULOSE®, avhängigt förhandlingar.

Detaljer om de Finansiella Arrangemangen och term sheet

De Finansiella Arrangemangen
De Finansiella Arrangemangen kommer att tillföra Bolaget nettolikviditet om 100 miljoner kronor och avståenden från amorteringar om 23 miljoner kronor.

Nytt kortfristigt likviditetstillskott från aktieägare

  • Ett efterställt aktieägarlån om 45 miljoner kronor från H&M Fashion AB med förfallodag den 31 mars 2024
  • Ett efterställt aktieägarlån om 5 miljoner kronor från Girincubator AB med förfallodag den 31 mars 2024
  • De två efterställda aktieägarlånen kan konverteras till aktier efter beslut av H&M Fashion AB och Girincubator AB, med förbehåll för aktieägarnas godkännande på bolagsstämma

Befintlig revolverande kreditfacilitet med BNP Paribas, Nordea och AB Svensk Exportkredit

  • En ökning av den befintliga revolverande kreditfaciliteten med 10 miljoner kronor till 160 miljoner kronor
  • En förlängning av förfallodatumet för den befintliga revolverande kreditfaciliteten till den 30 juni 2024
  • Avståenden från vissa finansiella kovenanter

Befintliga säkerställda kreditfaciliteter med (i) EIB och (ii) Nordea, AB Svensk Exportkredit och Finnvera som partiell garant

  • Frigörande av 25 miljoner kronor från kontot Completion Reserve
  • Frigörande av 15 miljoner kronor från kontot Debt Service Reserve
  • Avstående av planerade amorteringar om 23 miljoner kronor för det första halvåret 2024
  • Avståenden från vissa finansiella kovenanter

Term sheet gällande ökade CIRCULOSE®-beställningar
Genom term sheet avser H&M Group att beställa 7 000 ton fiber innehållandes CIRCULOSE®-massa genom sin leverantörskedja under 2024, samt 11 000 ton under 2025. Ett bindande leveransavtal (Eng. off-take agreement), inkluderat prissättning, är föremål för förhandlingar mellan Renewcell och H&M Group.

Nästa steg
Givet Bolagets likviditetsposition, och mot bakgrund av den fortsatta osäkerheten gällande ökad försäljning samt att Bolagets likviditetsutsikter fortsatt kommer att vara beroende av försäljning och dynamiken med Bolagets partners i leverantörskedjan, är den strategiska översynen fortsatt pågående i syfte att säkerställa långfristig finansiering under det första kvartalet 2024 och optimera aktieägarvärdet.

Rådgivare
ABG Sundal Collier agerar finansiell rådgivare till Bolaget i samband med den strategiska översynen och de Finansiella Arrangemangen. Advokatfirman Vinge agerar legal rådgivare till Bolaget.