Styrelsen för Re:NewCell inleder en strategisk översyn av bolagets kapitalstruktur och utvärderar potentiella strategiska alternativ för att säkra ytterligare finansiering

Re:NewCell AB (publ) ("Re:NewCell" eller "Bolaget") har utvecklat en patenterad process för 100% textil-till-textil-återvinning och har investerat över 1 300 miljoner SEK för att etablera en av de mest innovativa och effektiva textilåtervinningsanläggningarna globalt. Den industriella anläggningen i Ortviken har för närvarande en produktionskapacitet på upp till 60 000 ton årligen.

Som kommunicerats den 12 oktober har Bolaget upplevt lägre än förväntade försäljningsvolymer till fiberproducenter under tredje kvartalet och som kommunicerats den 1 november och den 7 november hade Bolaget låga försäljningsvolymer i oktober. Dessutom förväntas försäljningsvolymerna i november bli lägre än tidigare förväntat och i linje med försäljningsvolymerna i oktober. Diskussioner pågår med flera kunder för att säkra beställningar men det är osäkert när de kommer materialiseras.

Till följd av ovan offentliggör Re:NewCell härmed att Bolagets styrelse har beslutat att omedelbart påbörja en strategisk översyn för att utforska och utvärdera olika finansieringsalternativ. Som en del av denna process kommer styrelsen att överväga alla potentiella alternativ för att säkra finansiering och optimera aktieägarvärde. Sådana alternativ kan inkludera ytterligare skuldfinansiering, kapitaltillskott genom en företrädesemission, kapitaltillskott genom en riktad emission till en finansiell eller strategisk investerare eller andra möjliga strategiska transaktioner.

Styrelsen har anlitat ABG Sundal Collier som finansiell rådgivare för att assistera i samband med den strategiska översynen. Vinge har utsetts som legal rådgivare i samband med översynen.

Styrelsen har inte fastställt en tidplan för slutförandet av översynen men processen kommer att påbörjas omedelbart. Med förbehåll för vad som gäller för Bolagets löpande informationsgivning i enlighet med gällande lagar och regler åtar sig inte Re:NewCell att göra några ytterligare offentliggöranden avseende utforskandet av strategiska alternativ förrän slutgiltigt beslut har fattats av Bolagets styrelse.