Re:NewCell AB (publ) (”Renewcell” eller ”Bolaget”), som är först i världen med att kommersiellt kunna erbjuda en dissolvingmassa för textilproduktion tillverkad av 100 procent återvunnen textil, offentliggör i dag sin avsikt att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market och samtidigt genomföra en nyemission av aktier för att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt (”Erbjudandet”). Fonder förvaltade av Capital World Investors, AMF Fonder AB, Handelsbanken Fonder AB för förvaltade fonders räkning och Swedbank Robur samt personer i Bolagets ledning och styrelse har åtagit sig att teckna aktier i Erbjudandet.

Erbjudandet i korthet

För att främja Renewcells tillväxt och fortsatta utveckling har Bolagets styrelse beslutat att genomföra en nyemission i Renewcell. Erbjudandet förväntas omfatta nya aktier till ett värde om högst cirka 800 MSEK som emitteras av Bolaget. Därutöver, för att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet har Aktieägaren Girindus Investments AB åtagit sig att, på begäran av Nordea, sälja befintliga aktier motsvarande 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). Övertilldelningsoptionen uppgår därigenom till cirka 120 MSEK. Aktierna i Erbjudandet kommer att erbjudas till institutionella investerare i Sverige och i utlandet samt till allmänheten i Sverige.

Inför Erbjudandet har ett antal institutionella investerare samt personer i Bolagets ledning och styrelse åtagit sig att på vissa villkor och till samma pris som övriga investerare, teckna aktier i Erbjudandet till ett värde av högst 444 MSEK enligt nedan:

  • Fonder förvaltade av Capital World Investors: 130 MSEK
  • AMF Fonder AB: 75 MSEK
  • Handelsbanken Fonder AB för förvaltade fonders räkning: 75 MSEK
  • Swedbank Robur: 75 MSEK
  • H&M Fashion AB: 81 MSEK (motsvarande sin pro rata av Erbjudandet exklusive Övertilldelningsoptionen)
  • Familjen Norlin genom Girincubator AB: 5 MSEK
  • Personer i Bolagets ledning och styrelse sammanlagt: 3 MSEK

Fullständiga villkor för Erbjudandet kommer att finnas tillgängliga i det prospekt som Bolaget kommer upprätta med anledning av Erbjudandet och som förväntas offentliggöras omkring den 13 november 2020.

Patrik Lundström, VD för Renewcell:

”Renewcell har haft en fantastisk utveckling under det senaste året. Trots pandemin har vi lyckats lansera Circulose® tillsammans med två globala varumärken, validerat processens skalbarhet, tecknat ett branschunikt leveransavtal med en ledande viskosproducent och säkrat en ideal etableringsort hos SCA Ortviken. Allt är nu förberett för att snabbt öka vår kapacitet att leverera en produkt i stor skala till klädindustrin som är i stort behov av omställning till ny hållbar råvara. Jag ser fram emot att tillsammans med teamet leverera på våra tillväxtplaner och bygga Renewcell till en stor och lönsam massaproducent .”

Mia Hemmingsson, styrelseordförande i Renewcell:

”Den globala medelklassen växer och det gör också trycket på klädindustrin från konsumenter, investerare och politiker. Renewcell är med sin teknologi idealt positionerad för att hjälpa branschen med den nödvändiga omställningen till cirkulär ekonomi i stor skala. Med de senaste årets stora framsteg och med en mycket erfaren och driven ledning och organisation står Renewcell i en stark position att accelerera. I och med noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market passerar vi ytterligare en strategisk milstolpe på vägen mot att göra den globala klädindustrin hållbar .”

Om Renewcell och bakgrund till Erbjudandet

Renewcell tillhandahåller en alternativ råvara för textilproduktion som ersätter resursintensiva material som bomull eller oljebaserade material som polyester. Bolaget är, såvitt det är känt, först i världen med att kommersiellt kunna erbjuda en s.k. dissolvingmassa för textilproduktion tillverkad av 100 procent återvunnen textil och har på så sätt lyckats stänga kretsloppet för cellulosabaserade textilier (bomull eller viskos) i en annars linjär värdekedja.

Kommersialiseringen av Renewcells massaprodukt Circulose® pågår och globala klädvarumärken som H&M och Levi’s har redan lanserat klädesplagg producerade i textilier från Circulose® och BESTSELLER lanserar en kollektion under våren 2021. Intresset från andra globala klädvarumärken är stort med ett stort antal intresseförfrågningar. Bolaget har även etablerat partnerskap tvärsigenom värdekedjan med fiberproducenter, massakommissionärer, textilsorterare och ett flertal klädvarumärken för att säkra både leverans av råvara till och försäljning av Circulose®-massa.

Nästa steg i Renewcells utveckling är byggnationen av en ny fabrik med en årlig produktionskapacitet om 60 000 ton lufttorr (Eng. air dried metric ton, ”ADMT”) [1]  massa. Fabriken kommer att vara belägen i lokaler i SCA:s pappersbruk i Ortviken utanför Sundsvall. Installationen av maskiner är planerad att påbörjas under det tredje kvartalet 2021 och kommer att vara färdiginstallerade under det första kvartalet 2022. Produktionsvolymen kommer att gradvis öka med start under det första halvåret 2022 med avsikten att nå full produktionsvolym mot slutet av 2024.

Syftet med Erbjudandet och noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market är att finansiera Bolagets byggnation av den nya fabriken och Bolagets fortsatta tillväxt fram tills att Bolaget når positivt kassaflöde från den löpande verksamheten samt att ytterligare öka kännedomen av Renewcell internationellt bland kunder såväl som nuvarande och möjliga partners.

Operationella mål

Renewcell har som mål att ha en installerad årlig produktionskapacitet av dissolvingmassa om 60 000 ton år 2022, 250 000 ton år 2026 samt 360 000 ton år 2030. Vidare har Bolaget som mål att totalt 20 klädvarumärken år 2026 och totalt 30 klädvarumärken år 2030 ska ha lanserat produkter med textilfibrer tillverkade av Circulose®-massa.

Finansiella mål

Bolagets mål är att ha en årlig EBITDA-marginal om 30 procent och en soliditet om 50 procent för räkenskapsåret 2026. Bolagets mål är vidare att ha en årlig EBITDA-marginal över 30 procent samt en soliditet över 50 procent för räkenskapsåret 2030.

Rådgivare

Nordea är Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner. Pareto Securities är Joint Bookrunner. Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Bolaget och White & Case Advokat AB är legal rådgivare till Sole Global Coordinator och Joint Bookrunners. Avanza är Retail Manager.

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Lundström, VD Renewcell

Telefon: +46 761 83 41 17

E-post: patrik.lundstrom@renewcell.com

Harald Cavalli-Björkman, Kommunikations- & marknadschef Renewcell

Telefon: +46 705 90 32 04

E-post: harald.cavalli-bjorkman@renewcell.com

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Re:NewCell AB (”Bolaget”) i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat (EU) förordning 2017/1129 (”Prospektförordningen”), riktar sig detta pressmeddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”). Informationen i detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller annars handla i aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Värdepapper som här omnämns har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas, tecknas, användas, pantsättas, säljas, återsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA utan att de omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som här omnämns i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som här omnämns, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (enligt definitionen i paragraf 2(e) i Prospektförordningen) och som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som t.ex. ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”anser”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, syftar till att identifiera framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden är till sin natur förenade med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom de är avhängiga framtida händelser och omständigheter. Framåtblickande uttalanden utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från framåtblickande uttalanden.

Ett prospekt upprättat i enlighet med Prospektförordningen avses att offentliggöras omkring den 13 november 2020 och kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.renewcell.com.

[1] Branschspecifikt mått inom massaindustrin som betecknar lufttorrt ton av massa. Lufttorrhet definieras som 90 procents torrhalt på massan vilket innebär att en ADMT är lika med 900 kg absolut torr massa plus 100 kg bundet vatten.