Den 22 november förvärvade Renewcells ledande befattningshavare samt nyckelpersoner sammantaget 416 531 köpoptioner i Renewcell. Förvärven är relaterade till det incitamentsprogram som beslutades av den extra bolagsstämman den 3 september 2021. Teckningsoptionerna har en löptid om ca 3 år och berättigar vardera till teckning av en Renewcell aktie för en teckningskurs som, i enlighet med  av stämman beslutade villkor, fastställts till 287,53 SEK per aktie. Priset per förvärvad option uppgick till 17,08 SEK, innebärande en sammantagen investering om ca 3,6 MSEK netto efter erhållna bonusar.