Vid extra bolagsstämma i Re:NewCell AB (”Bolaget”) den 3 september 2021, som med anledning av coronaviruset genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, renewcell.com.

Inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner
Stämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner i Bolaget genom (A) beslut om emission av högst 554 391 teckningsoptioner av serie 2021/2024 till Bolaget, och (B) beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2021/2024 från Bolaget till nyckelpersoner i Bolaget. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Bolaget, och ska överlåtas till nyckelpersonerna på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Bolaget kommer genom kontant bonus att subventionera del av deltagarnas optionspremier. Den kontanta bonusen ska efter skatt och sociala avgifter, beräknat med en tillämpning av en skattesats om 55 procent, motsvara 50 procent av optionspremien. Bonusen ska betalas ut i samband med att teckningsoptionerna tilldelas deltagarna.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i Bolaget under perioden från och med den 8 november 2024 (dock tidigast dagen efter avgivandet av bolagets delårsrapport för perioden Q3) till och med den dag som infaller 30 kalenderdagar därefter. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska dock tiden under vilken optionsrätten får utnyttjas kunna förlängas om deltagare är förhindrade att utnyttja sina teckningsrätter på grund av tillämpliga lagar om insiderhandel eller motsvarande. Teckningskursen vid nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption ska fastställas till ett belopp motsvarande 130 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market Premier under perioden från och med den 3 september 2021 till den 16 september 2021. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar Bolagets aktiekapital med 14 149,41 kronor.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets webbplats, renewcell.com. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kunna bli föremål för omräkning i vissa fall.

Beslut om godkännande av ingående av låneavtal med European Investment Bank
Stämman beslutade att godkänna ingåendet av finansieringsavtalen med Europeiska investeringsbanken i samband med projektfinansieringen av Bolagets textilåtervinningsanläggning i Sundsvall. Finansieringsavtalen avser den tidigare kommunicerade skuldfinansieringen på cirka 311 MSEK, som ska tillhandahållas av European Investment Bank (EIB).