Vid extra bolagsstämma i Re:NewCell AB (”Bolaget”) den 12 oktober 2022, som genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, renewcell.com.

Inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för två nyckelpersoner
Stämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för två nyckelpersoner i Bolaget genom (A) beslut om emission av högst 160 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025 till Bolaget, och (B) beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022/2025 från Bolaget till nyckelpersoner i Bolaget. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Bolaget, och ska överlåtas till nyckelpersonerna på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.

Varje (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden från och med den 15 november 2025 (dock tidigast dagen efter avgivandet av Bolagets delårsrapport för perioden Q3 2025) till och med den dag som infaller 30 kalenderdagar därefter. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska tiden under vilken optionsrätten får utnyttjas kunna förlängas om deltagare är förhindrade att utnyttja sina teckningsrätter på grund av tillämpliga lagar om insiderhandel eller motsvarande. Teckningskursen vid nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption ska fastställas till ett belopp motsvarande 160 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 12 oktober 2022 till och med den 25 oktober 2022. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar Bolagets aktiekapital med 4 083,59 kronor.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets webbplats, renewcell.com. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kunna bli föremål för omräkning i vissa fall.