Vid årsstämman i Re:NewCell AB (”Bolaget”) den 17 maj 2022, som genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.renewcell.com.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat
Årsstämman beslutade att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under 2021.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Årsstämman beslutade om omval av Mia Hemmingson, Om Bhatia, Anna Attemark, Helene Willberg och Henrik Ager samt nyval av Michael Berg till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Mia Hemmingson avböjt omval till styrelseordförande. Michael berg valdes till styrelseordförande.
Årsstämman beslutade att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter. Årsstämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Mazars AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Den auktoriserade revisorn Michael Olsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande (2021 års arvode inom parentes):
·       300 000 (220 000) kronor till styrelsens ordförande och 150 000 (120 000) kronor till var och en av de övriga av årsstämman valda ledamöterna. Arvode ska dock inte utgå till ledamöter som är anställda i Bolaget eller beroende i förhållande till större aktieägare, och
·       125 000 (125 000) kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 60 000 (60 000) kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt 20 000 (20 000) kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 15 000 (15 000) kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.
Årsstämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut angående ändring i bolagsordning
Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen varigenom en möjlighet för styrelsen att samla in fullmakter och besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt via post införs. Därutöver infördes en möjlighet för styrelsen att besluta att utomstående får följa bolagsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet (innefattande aktier som kan tillkomma efter utnyttjande eller konvertering av teckningsoptioner respektive konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet) får sammanlagt motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio procent baserat på Bolagets aktiekapital vid den tidpunkt bemyndigandet utnyttjas för första gången. Emissionsbeslut med stöd av bemyndigandet ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.
Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor.

Beslut om principer för utseende av valberedning
Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna principer för utseende av valberedning.