EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN, ELLER I ANNAT LAND DÄR PUBLICERINGEN, DISTRIBUTIONEN ELLER OFFENTLIGGÖRANDET SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Re:NewCell AB (publ) (”Renewcell” eller ”Bolaget”), som är först i världen med att kommersiellt kunna erbjuda en dissolvingmassa för textilproduktion tillverkad av 100 procent återvunnen textil, offentliggör idag utfallet av erbjudandet i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market (”Erbjudandet”). Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort bland såväl institutionella investerare i Sverige och internationellt som allmänheten i Sverige. Erbjudandet övertecknades flera gånger.

Erbjudandet i korthet

  • Priset i Erbjudandet var 76 SEK per aktie, motsvarande ett totalt värde på Bolagets utestående aktier om cirka 1 541 MSEK före Erbjudandet och cirka 2 341 MSEK efter Erbjudandet.
  • Erbjudandet omfattade 10 526 316 nya aktier, och kommer tillföra Bolaget cirka 800 MSEK före emissionskostnader.
  • Det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet uppgår till 30 799 426.
  • I syfte att täcka övertilldelningen i Erbjudandet har aktieägaren Girindus Investments AB åtagit sig att, på begäran av Nordea Bank Abp, filial i Sverige (”Nordea”), sälja ytterligare 1 578 947 befintliga aktier motsvarande cirka 15 procent av det totala antalet aktier som omfattades av Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). Övertilldelningsoptionen uppgår därigenom till cirka 120 MSEK.
  • Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 920 MSEK om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet.
  • Fonder förvaltade av Capital World Investors, AMF Fonder AB, Handelsbanken Fonder AB för förvaltade fonders räkning och Swedbank Robur, utöver ett flertal andra institutionella investerare har tecknat aktier i Erbjudandet.
  • Handeln i Renewcells aktier inleds idag den 26 november 2020 på Nasdaq First North Premier Growth Market under kortnamnet ”RENEW” och är villkorad till och med 27 november 2020. Likviddag är beräknad till 30 november 2020.

Patrik Lundström, VD för Renewcell:
”Jag är tacksam för det förtroende som våra nya och existerande aktieägare givit oss. Den nyemission som genomförts i samband med börsintroduktionen möjliggör att vi nu kan påbörja byggnationen av vår nya fabrik – ett projekt som kommer fortlöpa till och med första halvåret 2022. Trots att vi redan sålt två tredjedelar av kapaciteten i den nya fabriken under fem år framåt är jag mån av att vår produkt, Circulose, får spridning och används av fler klädvarumärken och fibertillverkare så ännu fler miljövänliga klädesplagg når ut till konsument. Vi avser därför att under tiden av byggnationen öka produktionen i vår befintliga fabrik i Kristinehamn för att kunna lansera nya samarbeten med klädvarumärken.”

Mia Hemmingson, styrelseordförande i Renewcell:
” Vi är glada över att intresset för att investera i en hållbar framtid för modeindustrin har visat sig mycket stor. Noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market markerar ett tydligt steg i Bolagets utveckling från ett forskningsbolag till ett industriellt och kommersiellt bolag med cirkularitet som affärsidé. Vi välkomnar alla nya aktieägare till Renewcell och ser fram emot att fortsätta resan tillsammans med dem.”

Om Renewcell och bakgrund till Erbjudandet
Renewcell tillhandahåller en alternativ råvara för textilproduktion som ersätter resursintensiva material som bomull eller oljebaserade material som polyester. Bolaget är, såvitt det är känt, först i världen med att kommersiellt kunna erbjuda en s.k. dissolvingmassa för textilproduktion tillverkad av 100 procent återvunnen textil och har på så sätt lyckats stänga kretsloppet för cellulosabaserade textilier (bomull eller viskos) i en annars linjär värdekedja.

Kommersialiseringen av Renewcells massaprodukt Circulose® pågår och globala klädvarumärken som H&M och Levi’s har redan lanserat klädesplagg producerade i textilier från Circulose® och BESTSELLER lanserar en kollektion under våren 2021. Intresset från andra globala klädvarumärken är stort med ett stort antal intresseförfrågningar. Bolaget har även etablerat partnerskap tvärsigenom värdekedjan med fiberproducenter, massakommissionärer, textilsorterare och ett flertal klädvarumärken för att säkra både leverans av råvara till och försäljning av Circulose®-massa.

Nästa steg i Renewcells utveckling är byggnationen av en ny fabrik med en årlig produktionskapacitet om 60 000 ton lufttorr (Eng. air dried metric ton, ”ADMT”)[1] massa. Fabriken kommer att vara belägen i lokaler i SCA:s pappersbruk i Ortviken utanför Sundsvall. Installationen av maskiner är planerad att påbörjas under det tredje kvartalet 2021 och kommer att vara färdiginstallerade under det första kvartalet 2022. Produktionsvolymen kommer att gradvis öka med start under det första halvåret 2022 med avsikten att nå full produktionsvolym mot slutet av 2024.

Syftet med Erbjudandet och noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market är att finansiera Bolagets byggnation av den nya fabriken och Bolagets fortsatta tillväxt fram tills att Bolaget når positivt kassaflöde från den löpande verksamheten samt att ytterligare öka kännedomen av Renewcell internationellt bland kunder såväl som nuvarande och möjliga partners.

Rådgivare
Nordea är Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner. Pareto Securities är Joint Bookrunner. Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Bolaget och White & Case Advokat AB är legal rådgivare till Sole Global Coordinator och Joint Bookrunners. Avanza är Retail Manager.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Lundström, VD Renewcell
Telefon: +46 761 83 41 17
E-post: patrik.lundstrom@renewcell.com

Harald Cavalli-Björkman, kommunikations- & marknadschef Renewcell
Telefon: +46 705 90 32 04
E-post: harald.cavalli-bjorkman@renewcell.com

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Re:NewCell AB (”Bolaget”) i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat (EU) förordning 2017/1129 (”Prospektförordningen”), riktar sig detta pressmeddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”). Informationen i detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller annars handla i aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Värdepapper som här omnämns har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas, tecknas, användas, pantsättas, säljas, återsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA utan att de omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som här omnämns i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som här omnämns, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (enligt definitionen i paragraf 2(e) i Prospektförordningen) och som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som t.ex. ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”anser”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, syftar till att identifiera framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden är till sin natur förenade med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom de är avhängiga framtida händelser och omständigheter. Framåtblickande uttalanden utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från framåtblickande uttalanden.

[1] Branschspecifikt mått inom massaindustrin som betecknar lufttorrt ton av massa. Lufttorrhet definieras som 90 procents torrhalt på massan vilket innebär att en ADMT är lika med 900 kg absolut torr massa plus 100 kg bundet vatten.