Juli – september

Koncernen, IFRS, (jämfört med kvartal 2 2023)

 • Nettoomsättningen uppgick till 84,4 (84,8) MSEK
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -50,5 (-59,3) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -94,5 (-105,4) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -83,5 (-34,8) MSEK
 • Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -4,6 (-13,8) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -2,3 (-2,8) SEK
 • Bolagets nettolåneskuld vid kvartalets slut uppgick till 905,0 (833,6) MSEK varav leasingskuld 313,8 MSEK

Januari – september

Koncernen, IFRS

 • Nettoomsättningen uppgick till 198,9 MSEK
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -190,1 MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -325,3 MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -221,5 MSEK
 • Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -74,3 MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -8,4 SEK

Händelser under kvartalet

 • Produktion av prima massa var 6 498 ton under kvartalet och 6 443 ton levererades till kund under kvartalet. Det kan noteras att produktionen under september månad, som förväntat, påverkades av den planlagda användningen av ett antal nya sorters råvaror i produktionsprocessen.
 • Den 4 juli lanserades CIRCULOSE® Supplier Network där garn- och textilproducenter främjar leverans av CIRCULOSE® genom textilvärdekedjan
 • Den 15 juli meddelade Toby Lawton, CFO, sin avgång. Rekrytering av efterträdare pågår
 • Under kvartalet emitterade bolaget 555 110 nya aktier till Patrik Lundström, dåvarande VD, genom utnyttjandet av teckningsoptioner från serie 2019/2023 till en teckningskurs om 48,43 kronor per aktie, varmed bolaget tillfördes 26,9 MSEK (se not 9)

Händelser efter kvartalet

 • Under oktober emitterade bolaget 71 928 nya aktier till Patrik Lundström, dåvarande VD, genom utnyttjandet av teckningsoptioner av serie 2019/2023 till en teckningskurs om 48,43 kronor per aktie, varmed bolaget har tillförts 3,5 MSEK (se not 9)
 • Under oktober månad producerades 1 161 ton prima massa på Renewcell 1 i Ortviken, Total produktion var 2 043 ton och 129 ton levererades till kund. Under oktober månad var produktionsvolymen lägre än produktionskapaciteten på grund av lägre försäljningsvolymer, detta för att inte påverka kassaflödet negativt. Det förväntas att produktionsvolymen under november månad också kommer att ligga under produktionskapaciteten på grund av lägre försäljningsvolymer.
 • Den 12 oktober meddelade Renewcell preliminärt finansiellt resultatet för Q3 och att försäljningsuppbyggnaden av CIRCULOSE® genom textilvärdekedjan tar längre tid än förväntat
 • Den 16 oktober meddelades att Patrik Lundström, som varit bolagets VD sedan 2019, lämnade bolaget med omedelbar verkan
 • Den 16 oktober utsågs Magnus Håkansson till ny tillförordnad VD

VD har ordet

Sedan jag för några veckor sedan tillträdde som tillförordnad VD har mitt arbete främst inriktats på att analysera situationen kring säljprocesser, råvaruförsörjning, produktion, ledtider och underliggande efterfrågan. Det råder ingen tvekan om att världen växlar om till gröna cirkulära produktionsflöden, och att Renewcell är unikt positionerat för att bidra till denna omställning. Vi drar lärdomar från den inledande perioden med kommersiell produktion, och vi är fast beslutna att öka vår transparens och förutsägbarhet.

Långsammare försäljningsutveckling än väntat
Som vi kommunicerade i oktober tar försäljningsuppbyggnaden av CIRCULOSE® genom värdekedjan längre tid än förväntat. Vi arbetar hårt för att få hjulen att snurra snabbare, men har underskattat den komplexitet och tid det innebär för att gå från efterfrågan – hos konsumenter eller varumärken – till faktisk order från fiberproducenterna, som är i början av textilvärdekedjan.

Det finns helt klart både stort intresse och handlingsberedskap hos fiberproducenterna. De två offtake-avtal vi har med fiberproducenter, som tidigare signerats och kommunicerats, har dock hittills inte omsatts till ordernivåer i enlighet med tidsplan – delvis till följd av en försenad produktionsstart från vår sida, men även på grund av förseningar vid kalibrering av det nya materialet i deras fiberproduktionslinjer och i deras förberedelser för att sälja fibervolymer till sina kunder; spinnerierna. Därutöver kommer direkta order från konsumentvarumärkena i långsammare takt än förväntat.

Hittills, fram till och med slutet av oktober, har Renewcell 1 i Ortviken producerat cirka 16 000 ton CIRCULOSE® av prima massa, varav runt 4 600 ton har nått fiberproducenterna. Konsumentvarumärken har de senaste åren köpt mindre volymer från vår pilotanläggning i Kristinehamn, vilket resulterat i 250 lyckade lanseringar av kapselkollektioner med flertalet globala varumärken som H&M, Inditex, Levi´s med flera. Nu behöver vi se en övergång från utvecklingsprojekt till order för huvudkollektioner i större skala som kan leda till kommersiell produktion i Ortviken. I linje med det var ordern från Inditex, som offentliggjordes föregående vecka, ett viktigt steg i rätt riktning.

En tydlig åtgärdsplan
För Renewcell är åtgärdsplanen tydlig:

 1. Fokus är att driva försäljning – vi måste arbeta mycket aktivt för att säkerställa tillgänglighet genom fiberproducenterna och driva på efterfrågan från varumärkena.
 2. Vi kommer fortsätta öka effektivitet och kapacitet i produktionsprocessen samt säkra en balanserad mix av råvara, produktionsvolym och lagernivåer.
 3. Vi fortsätter arbeta på vår finansiella stabilitet och kassaflöde, vilket innebär kostnads- och likviditetskontroll.

Åtgärder för att stimulera värdekedjan
Den makroekonomiska miljön är helt klart utmanande, men vi ser den inte som avgörande eller begränsande för vår framgång – i och med att vår produkt och processteknologi är unikt positionerat för att möjliggöra förändring. Nu krävs ledarskap hos de stora varumärkena för att förverkliga sina uttalade ambitioner om cirkularitet. Intresset för hållbart mode fortsätter växa, och fler och fler varumärken sätter tydliga cirkulära mål för sina verksamheter. Men det krävs intentioner, resurser och ansträngningar både från fiberproducenterna och från ledande varumärken att fortsätta samarbeta för att utveckla specifikationer och investera i provproduktion för att produkten ska vara fullt tillgänglig där köpbeslut fattas.

Renewcells försäljnings- och marknadsaktiviteter inriktas på att säkerställa att efterfrågan övergår till handling från varumärkena, och att utvecklingsprocesser därigenom etableras för att göra slutprodukten tillgänglig. CIRCULOSE® Supplier Network (CSN) – en grupp bestående av över 100 garn- och textilproducenter, som åtagit sig att erbjuda produkter tillverkade av CIRCULOSE®, och därmed hjälpa den cirkulära ekonomin framåt – är ett väldigt viktigt och målinriktat initiativ som vi lanserade under sommaren.

Vårt befintliga offtake-avtal med H&M är även det ett tydligt tecken på varumärkenas engagemang för framtiden. Vidare meddelade Inditex nyligen att de har för avsikt att öka takten mot målet att ha 40 procent fiber från cirkulära källor år 2030. Som en viktig signal lade Inditex en initial order om 2 000 ton fibrer från en av våra fiberproducerande kunder, med planen att de kommande säsongerna fortsätta addera fullt återvunnen massa till sina tyger genom sitt stora nätverk av leverantörer.

I slutet av oktober mottog vi även en första order på 1 000 ton massa från en annan ledande fiberproducent. Vårt partner handelshuset fortsätter stötta vår försäljning och våra marknadsinsatser i nära kontakt med ledande fiberproducenter.

Produktionseffektivitet
Renewcell har genomfört ett antal förbättringar i våra produktionsprocesser och ser nu att dessa ger tydliga resultat. Vi har ökat vår produktionskapacitet till en nivå för att kunna nå break-even. Flaskhalsarna vid fabrikens rivarrum har minskat som ett resultat av de genomförda åtgärderna, men det finns ytterligare förbättringar att göra. Vi är nu gradvis på väg mot en produktionskapacitet på 60 000 ton per år.

De kommunicerade produktionsvolymerna för oktober visar att produktionsnivåerna är lägre än kapaciteten för att balansera de lägre försäljningsvolymerna liksom kassaflödet och lagernivåerna. Det här kommer fortsätta in i fjärde kvartalet. Samtidigt arbetar vi med att säkerställa ett stabilt inflöde av rätt materialmix för att möta efterfrågan.

Finansiell stabilitet
Vi fortsätter hålla noga kontroll över kassaflödet under upprampningen. Vårt svagare operativa kassaflöde under kvartalet var ett resultat av lägre försäljning till fiberproducenterna än förväntat, liksom sämre utveckling av rörelsekapitalet. Framåt är en upptrappning av försäljningen vår högsta prioritet samtidigt som vi bevakar kassaflödet noga, och då i synnerhet rörelsekapitalet, och våra kostnader under den här fasen.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att vi har en tillräcklig produktionskapacitet för break-even-nivåer, och vi ökar kapaciteten stadigt varje månad. Fokus nu är främst att säkra efterfrågan från både konsumentvarumärken och fiberproducenter samt att göra produkten tillgänglig för att säkerställa volymer av CIRCULOSE®, och produkter tillverkade av det, när som helst och i tillräckliga mängder i alla delar av värdekedjan. Steg för steg.

Magnus Håkansson, tillförordnad VD, Renewcell

Inbjudan till presentation av Renewcells delårsrapport
Re:NewCell AB (publ) (‘Renewcell’) publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2023 den 7 november cirka klockan 08.00 (CET). Samma dag klockan 10.00 (CET) presenterar tillförordnad VD Magnus Håkansson och CFO Toby Lawton rapporten vid en webbsändning.

Presentationen kommer att sändas live, och en inspelning kommer göras tillgänglig i efterhand. Deltagare kommer ges möjlighet att ställa frågor under en frågestund efter presentationen. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Deltagare kan ansluta till sändningen via denna länk: Renewcell | – YouTube

Den inspelade webbsändningen, rapporten och presentationsmaterialet kommer att publiceras på Renewcells webbplats www.renewcell.com efter sändningen.