Etableringen i Sundsvall enligt plan – övergång från förberedelse till bygg och montering

Juli—september

Finansiell information

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 636 (328) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -24 538 (-15 877) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -31 567 (-13 529) KSEK.
 • Kassaflödet från investeringsverksamheten blev -131 039 (-371) KSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,8 (-0,8) SEK.
 • Bolagets nettokassa vid periodens slut uppgick till 425 841 (17 379) KSEK.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Den 2 juli erhöll Renewcell miljötillstånd för den planerade verksamheten i Ortviken i Sundsvall. Tillståndet gällde med omedelbar verkställighet.
 • På extra bolagsstämma den 3 september beslutades att godkänna styrelsens förslag om att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner samt att ingå låneavtalet med European Investment Bank (EIB).

 

Januari—september

Finansiell information

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1 465 (1 221) KSEK.
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -67 205 (-47 651) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -64 985 (-38 903) KSEK.
 • Kassaflödet från investeringsverksamheten blev -218 934 (-704) KSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -2,1 (-2,5) SEK.

Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

 • Den 12 oktober tillkännagav Levi’s® att man kommer att lansera en version av deras ikoniska 501® jeans där man blandar in Circulose® för att förbättra miljöprofilen från annars 100% bomull.
 • Den 19 oktober signerades en avsiktförklaring med Kelheim Fibers GmbH avseende en årlig försäljning av upp till 10 000 ton Circulose®.
 • Under oktober erhöll Bolaget de första låneutbetalningarna motsvarande ca 320 MSEK.

VD har ordet

Etablering i Ortviken enligt plan — övergång från förberedelse till bygg och montering
Arbetet med etableringen i Ortviken har nu gått in i en ny fas vilket innebär att Renewcells nya verksamhet i Ortviken börjar ta fysisk form. Vid inledningen av kvartalet var gamla Pappersmaskin 5 (PM5) bortforslad och maskinhallen i stort sett tom. Sedan dess har vi planenligt genomfört förberedelsearbeten som rivning av obrukbara installationer och senare pålning och gjutning av fundament för de maskiner som ska installeras. Vi är glada att kunna konstatera att Ortviken återigen visat sig ge utmärkta förutsättningar för etablering av Renewcells verksamhet då problem med grundarbeten ofta innebär kostsamma förseningar för företag i nyetableringar. Vi har fortsatt våra investeringar i maskiner, utrustning och organisation under kvartalet. De generella kostnadsökningarna för byggmaterial har vi för det mesta lyckats hantera genom att ändra till mer kostnadseffektiva material på platser där det är lämpligt. Trots att kostnaderna ökat något, så ligger vi fortfarande bra till i förhållande till vår budget. Projektet har än så länge heller inte drabbats av utbudsbristen eftersom våra större beställningar gjordes innan störningarna slog till med större kraft under sommar och sensommar. Den globala obalansen i varuflödena har hittills inte påverkat oss men då våra större logistikflöden kommer igång omkring Q2 2022, följer vi utvecklingen för containerfraktpriser noga. Sammantaget har vi därför i dagsläget inte sett anledning att förändra vår ekonomiska planering.

Marknadens intresse för Circulose® är fortsatt starkt. Efter planerade provkörningar och optimeringsarbeten samt sommaruppehåll vid anläggningen i Kristinehamn har vi under tredje kvartalet kommit igång starkt och ligger väl i fas i förhållande till våra mål avseende tillgänglighet och kvalitet. Vi fortsätter sälja industriella kvantiteter till kund både för kommersiell fibertillverkning och utprovning.

I linje med vår ”pull strategy” i värdekedjan har vi under perioden arbetat intensivt med både gamla och nya varumärkespartners. Med den relativt sett mycket låga tillgången på Circulose® i dagsläget, handlar det om att fördela existerande volym till pilotkollektioner och kvalitetstester, och samtidigt fördjupa samtalen om hur vi kan hjälpa varumärkespartners nå sina utfästa mål att bli hållbara under detta årtionde.

Snart samlas världens ledare i Glasgow för det försenade klimattoppmötet COP26. Med IPCCs ord råder nu kod röd för mänskligheten och man ser att 1.5-gradersmålet troligen inte kommer nås. Hållbarhet är troligen den starkaste makrotrend just nu, och som till och med är starkare än digitaliseringen. Det finns få statschefer eller bolagsledare som inte sätter hållbarheten extremt högt på agendan. Utifrån detta är vi positiva till att mänskligheten har möjlighet att lösa klimatkrisen. Renewcells budskap är att läget är allvarligt, men att vi med mod, innovation och hårt arbete faktiskt kan bygga en långsiktigt hållbar värld. Häri ligger Renewcell väl positionerat för många år av utveckling för att skapa en hållbar textilindustri och modeindustri.

Stockholm, november 2021
Patrik Lundström – VD