April – juni

Koncernen, IFRS, (jämfört med kvartal 1 2023)

 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 84,8 (29,7) MSEK
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) under kvartalet uppgick till -59,3 (-80,3) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -105,4 (-125,4) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -34,7 (-101,6) MSEK
 • Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -13,8 (-55,9) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -2,8 (-3,3) SEK
 • Bolagets nettolåneskuld vid kvartalets slut uppgick till 833,6 (1 006,5) MSEK varav leasingskuld 316,7 MSEK

Januari – juni

Koncernen, IFRS

 • Nettoomsättningen under första halvåret uppgick till 114,5 MSEK
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) under första halvåret uppgick till -139,6 MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -230,8 MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -136,3 MSEK
 • Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -69,7 MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -6,2 SEK

Händelser under kvartalet

 • Upprampningen mot produktionskapacitet på 60 000 årston (ca 5 000 ton/månad) fortsatte som tidigare under kvartalet. Produktion av prima massa ökade successivt från cirka 1 600 ton i april, till cirka 2 100 ton i maj och cirka 2 200 ton i juni. 5 848 ton levererades till kund under kvartalet.
 • Renewcell hade årsstämma den 16 maj. Ytterligare information finns på www.renewcell.com
 • Renewcells långivare stöttade bolaget med ytterligare en kreditfacilitet om 75 MSEK den 28 april. Hälften av faciliteten hade utnyttjats per den 30 juni.
 • Renewcell utsågs under kvartalet till vinnare av Fast Company 2023 World Changing Ideas Award i kategorin Sustainability/Energy och Drapers Sustainable Fashion Award i kategorin Sustainable Textile Innovation.
 • Den 10 maj meddelade Renewcell sitt samarbete med TextileGenesisTM avseende Pulp-to-Retail transparens gällande Circulose®.
 • Den 21 juni certifierades Renewcells fabrik i Ortviken, Renewcell 1, enligt Recycled Claim Standard.
 • Den 29 juni genomfördes en riktad nyemission av 3 333 333 nya aktier till svenska och internationella institutionella investerare, vilket gav en bruttolikvid om ca 240 MSEK.

Händelser efter kvartalet

 • Under juli månad producerades 3 000 ton prima massa på Renewcell 1 i Ortviken. Total produktion var 3 100 ton och 2 800 ton levererades till kund.
 • Under juli månad löste VD in teckningsoptioner av serie 2019/2023.
 • Den 15 juli meddelade Toby Lawton, CFO, bolaget att han lämnar Renewcell för liknande position i annat företag. Renewcell har inlett rekrytering av en ny CFO.

VD har ordet

Det pågående kriget i Ukraina och dess konsekvenser, liksom den höga inflationen tillsammans med en trög ekonomi, fortsätter att påverka den ekonomiska aktiviteten negativt globalt. Återhämtningen går långsammare än väntat inom många industrier, däribland textil- och konfektionsindustrin, och efterverkningarna av de många kriserna under tidigare år är fortfarande tydliga. Men det finns också tydliga tecken på förbättringar, både när det gäller energi-, transport- och råvarukostnader. Trots detta ser vi att marknaden och intresset för hållbart cirkulärt mode fortsätter öka och fler och fler varumärken anammar tydliga mål för sina verksamheter. Senast i raden var Inditex som ökar takten och har som målsättning att 40% av deras fibrer per 2030 skall vara cirkulära.

I produktionen har vi gjort ett antal förbättringar i processen och ser att dessa ger resultat. Vi har gått från ett kapacitetsutnyttjande i anläggningen om 32% i april till ca 45% i juni och över 60% i juli samtidigt som vi har god kontroll och ligger genomgående över 90% prima kvalitet. Vi börjar ”känna” vår anläggning vilket gör att vi startar och stoppar nästan utan kvalitetsförluster. Anledningen till de fina produktionssiffrorna är att ombyggnationerna vi genomförde under kvartalet redan ger resultat, om än inte 100% intrimmade. Problemet med damm i rivarrummet har minskat då vi implementerat ett antal åtgärder som ger avsedd effekt samtidigt som vi har ytterligare förbättringar att genomföra.

I juni gjorde vi en kapitalanskaffning om 240 MSEK för att betala tillbaka en kortsiktig checkkredit och ge bolaget en finansiell bas innebärande att vi i högre grad kan fokusera på upprampning. Glädjande nog fick vi ett bra stöd från våra aktieägare, på en annars svår aktiemarknad. Vi håller också en noggrann kontroll över kostnader och kassaflöde under upprampningen vilket medför att vårt kassaflöde går i rätt riktning. Jag ser att vi med denna takt är på god väg mot 60 000 och därefter till 120 000 ton/år i produktionskapacitet. Utmaningen framåt ligger i att säkra att volymer av tråd, fiber och tyg gjorda av Circulose® finns i tillräcklig mängd i alla delar av värdekedjan för att undvika flaskhalsar samtidigt som våra partners inom Circulose® Supplier Network får möjlighet att konvertera så många modevarumärken som möjligt.

Inom försäljning och marknadsföring fortsätter vi att bygga värdekedjan och lanserade under juli och augusti Circulose® Supplier Network (CSN) på de tre globala textilmässorna Premier Vision i Paris, King Pin i New York och Shanghai Yarn Expo. Circulose® Supplier Network handlar om att vi ger ett stort antal tråd/garn- och textilbruk möjlighet att vara först med att lansera produkter baserade på Circulose®. Det har också skett ett antal lanseringar bland annat med Calvin Klein/soft skater, Triarchy, Shawn Mendes kollektion tillsammans med PVH, samt Classic Retold basic knits med COS. H&M fortsätter att göra lanseringar i deras existerande linjer. En annan viktig del i utvecklingen av bolaget är att skapa spårbarhet i värdekedjan. Under kvartalet certifierades CIRCULOSE® av TextileGenesis™ med avsende på ”Pulp to Retail Transparency”. Mer arbete inom detta område pågår och vi avser att även inkorporera fysisk spårbarhet så småningom.

Att världen håller på att ställa om mot gröna och cirkulära produktflöden råder det inget tvivel om. Fler och fler entreprenörer, bolag och investerare ser precis som jag hur omställningen skapar fantastiska affärsmöjligheter. Speciellt kommer detta påverka den trendkänsliga textilindustrin där varumärken ökar sina ansträngningar att ställa om till cirkulära produktflöden inte bara för att möta framtida lagstiftning utan även för att öka kundlojalitet och lönsamhet på sista raden. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att vi ökar vår produktionskapacitet månad efter månad stabilt med hög andel massa inom specifikation. Fokus nu ligger i att fylla värdekedjan, för att nå ett stabilt flöde av Circulose®.

Inbjudan till presentation av Renewcells delårsrapport

Re:NewCell AB (publ) (‘Renewcell’) publicerar sin delårsrapport för andra kvartalet 2023 den 29 augusti cirka klockan 08.00 (CEST). Samma dag klockan 10.00 (CEST) presenterar VD Patrik Lundström och CFO Toby Lawton rapporten vid en webbsändning.

Presentationen kommer att sändas live, och en inspelning kommer göras tillgänglig i efterhand. Deltagare kommer ges möjlighet att ställa frågor under en frågestund efter presentationen. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Deltagare kan ansluta till sändningen via denna länk: https://www.youtube.com/watch?v=fz35Ma15VfE&ab_channel=DirektStudios

Den inspelade webbsändningen, rapporten och presentationsmaterialet kommer att publiceras på Renewcells webbplats www.renewcell.com efter sändningen.