Från och med 1 januari 2023 redovisar Re:NewCell AB (publ) (”Renewcell”) som en koncern enligt IFRS redovisningsprinciper. Moderbolaget, Re:NewCell AB, som innehåller hela verksamheten, kommer fortsättningsvis att redovisa enligt redovisningsprinciperna inom RFR2 (se sidan 2). Jämförelsesiffror presenteras därmed endast för moderbolaget (och enligt RFR2).

Januari – mars, koncernen

(IFRS)

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 29,7 MSEK
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) under perioden uppgick till -80,3 MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -125,4 MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -101,6 MSEK
 • Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -55,9 MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -3,3 SEK
 • Bolagets nettolåneskuld vid periodens slut uppgick till 1 006,5 MSEK varav leasingskuld 319,7 MSEK

Januari – mars, moderbolaget

(RFR2, jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 29,7 (2) MSEK
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) under perioden uppgick till -86,0 (-46,3) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -123,9 (-54,0) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -104,5 (-101,5) MSEK
 • Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -55,9 (-183,4) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -3,3 (-1,8) SEK
 • Bolagets nettolåneskuld vid periodens slut uppgick till 686,9 (22,6) MSEK

Ändrade redovisningsprinciper

 • Re:NewCell AB redovisar från och med 1 januari 2023 som en koncern enligt IFRS redovisningsprinciper. Moderbolaget redovisas fortsättningsvis enligt RFR2, enligt svensk lag, och moderbolagets siffror redovisas därför separat ovan för att underlätta jämförelser mellan perioderna. Se not 2 för detaljer.

Händelser under kvartalet

 • Upprampningen fortsatt under kvartalet och produktion av prima massa ökade successivt från cirka 500 ton i januari, till cirka 650 ton i februari och cirka 1150 ton i mars. Total produktion under kvartalet var cirka 3350 ton därav prima produktion var cirka 2400 ton. 2061 ton levererades till kund.
 • Den 22 mars utbröt en begränsad brand vid Renewcells textilåtervinningsanläggning Renewcell 1 i Sundsvall. Branden inträffade i en rivarenhet och en filterenhet i rivningsområdet vid Renewcell 1. Efter ett sanerings- och reparationsarbete återupptogs produktionen den 31 mars.
 • Den 28 mars undertecknades en avsiktsförklaring med China Textile Academy Green Fiber Co. Ltd., en innovativ kinesisk lyocellfiberproducent, avseende ett långsiktigt kommersiellt samarbete kring cellulosafiberproduktion. Avtalet bekräftar de två företagens avsikt att arbeta tillsammans för att leverera lyocellfibrer tillverkade med Circulose®, Renewcells till 100 % återvunna textilmassa, till globala modevarumärken under de kommande åren.
 • Den 30 mars tillkännagavs Renewcell och den ledande kinesiska viskostillverkaren Tangshan Sanyou nästa steg i sitt partnerskap för att göra modeindustrin cirkulär som tog sin början 2018. De två företagens nya gemensamma ambition är att med start i 2024 erbjuda tillverkare och modevarumärken Circulose® viskosfibrer tillverkade av 100 % återvunnen textil i kommersiella kvantiteter.

Händelser efter kvartalet

 • Under april månad producerades 1 600 ton prima massa på Renewcell 1 i Ortviken. Total produktion var 1 700 ton och 1 350 ton levererades till kund.
 • Den 28 april beslutade långivarna att utöka kreditfaciliteten med 75 MSEK för att stötta bolaget med upprampningen av Renewcell 1 i Ortviken.

VD har ordet

Att främja cirkulär ekonomi är en viktig utmaning inom alla branscher och för många regeringar. EU har nyligen beslutat om nya regler för att främja den cirkulära ekonomin, med särskilt fokus på textilier och mode. USA går också i bräschen för hållbarhet och cirkularitet med sitt IRA paket som är avsett att stötta gröna omställningar. Även Kina definierade till exempel i den 14:e femårsplanen “ökad effektivitet i resursutnyttjandet” som en prioritet med ambitionen att etablera en resursåtervinningsindustri som täcker hela samhället senast 2025. Jag kan bara konstatera att Renewcell ligger helt rätt i tiden och har framtiden framför sig.

Upprampningen av Renewcell 1 på Ortviken pågår och vi ökar produktionen successivt och kontrollerat månad för månad. Genom den erfarenhet vi byggt upp i vår Kristinehamnsanläggning löses utmaningar snabbt. Vi arbetar systematiskt med att skruva upp produktionen på ett balanserat sätt varje dag. Under Q1 har vi legat på i snitt 22% kapacitetsutnyttjande. Vi siktar nu på att öka volymen mot fullt kapacitetsutnyttjande i slutet av året. Dock skall bör man också vara ödmjuk för den komplexitet en upprampning innebär, men vi är på god väg.

Den brand som drabbade anläggningen den 22 mars startade i en rivare spred sig till ett filter släcktes inom två timmar och var begränsad till en rivare, och inom en filterenhet där ett antal filterstrumpor brann upp. Efter släckning, utvärdering samt planering kunde vi meddela att skadorna var begränsade samt vi skulle vara igång igen inom två veckor. Anläggningen startades igen efter 10 dagar. Kostnaden för återställandet av utrustningen uppskattas till ca 2 MSEK.

Under kvartalet har vi haft många kundmöten och personligen var jag in New York och träffade kunder samt i början på april var vi med på Intertex mässan i Shanghai. När vi träffar modevarumärken är budskapet tydligt att våra kunder letar efter en hållbar affärsmodell där de också kan verifiera att de verkligen har gröna fibrer i sina textilier. Våra samarbetspartners Sanyou och Yibin publicerade under Intertex att de kommer öka inblandningen av Circulose™ från 30% till 50% under andra halvan 2023 och till 100% under 2024.

Hittills under 2023 har vi lanserat med PVH feat. Shawn Mendes classics reborn, Cos tee modern classics, TRIARCHY denim Cellcius och Ganni denim. Översikt av alla lanseringar hittas på https://circulo.se/en/.

Vi har under kvartalet diskuterat med våra långivare och i april tagit upp en utökad kreditfacilitet om 75 MSEK som komplement för att stötta bolaget under upprampningen av Renewcell 1.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att kundintresset är fortsatt stort och våra produktions- och försäljningsteam arbetar systematiskt och går från klarhet till klarhet. Jag anser att vi ligger väl till för att vara fullt upprampade till en produktionstakt på 60 000 MT i slutet på 2023 för att därefter skala vidare mot 120 000 MT under 2024.

Stockholm, maj 2023
Patrik Lundström, VD.

Inbjudan till presentation av Renewcells delårsrapport
Re:NewCell AB (publ) (‘Renewcell’) publicerar sin delårsrapport för första kvartalet 2023 den 3 maj cirka klockan 08.00 (CEST). Samma dag klockan 10.00 (CEST) presenterar VD Patrik Lundström och CFO Toby Lawton rapporten vid en webbsändning.

Presentationen kommer att sändas live, och en inspelning kommer göras tillgänglig i efterhand. Deltagare kommer ges möjlighet att ställa frågor under en frågestund efter presentationen. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Deltagare kan ansluta till sändningen genom denna länk: https://youtube.com/live/dnTzieg33yk

Den inspelade webbsändningen, rapporten och presentationsmaterialet kommer att publiceras på Renewcells webbplats www.renewcell.com efter sändningen.