Starkt kundintresse – Avsiktsförklaringar och kundavtal uppgår till 143% av kapaciteten om 60 000 ton som planenligt etableras i Renewcell 1.

Januari – mars

Finansiell information

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 2 033 (601) KSEK.
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) under perioden uppgick till -46 301 (-17 827) KSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -54 014 (-19 250) KSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten -101 504 (-23 147) KSEK.
 • Kassaflödet från den investeringsverksamheten -183 488 (-46 974) KSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -1,8 (-0,8) SEK.
 • Bolagets nettoskuld* vid periodens slut uppgick till 22 632 (-641 607) KSEK. Bolagets kassa uppgick till 415 742 (648 274) KSEK.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • TIll följd av ökat kundintresse beslutade styrelsen den 16e februari att initiera en expansion av produktionskapaciteten i Renewcell 1 (Ortviken) från 60 000 till 120 000 ton ca två år tidigare än planerat. Bolaget har också inlett en utvärdering av möjligheten att eventuellt höja dess operationella mål ytterligare. Bolaget har anlitat BNP Paribas och Carnegie för att undersöka möjligheten att finansiera en höjning av de operativa målen.

Övriga händelser under kvartalet

 • Under januari 2022 släppte Levi’s sin nya version av klassikern 501 med namnet ”Levi’s 501® Original Designed for Circularity”.
 • I samarbete med den ledande kinesiska tillverkaren av viskosfilamentgarn Yibin Hiest Fibre, har Renewcell framgångsrikt använt 100 procent Circulose®-massa för produktion av viskosfilamentgarn i industriell skala vilket öppnar ytterligare produktsegment för 100 procent Circulose®-fibrer bland sportkläder, som ersättning för polyesterfilament och bland lyxvaror som ersättning för silke.
 • Renewcell har i mars 2022 undertecknat en avsiktsförklaring med Birla Cellulose, massa- och fiberproduktionsenheten inom Grasim Industries Ltd., ett flaggskeppsbolag inom indiska Aditya Birla Group och en av världens största cellulosfiberproducenter, om ett långsiktigt kommersiellt samarbete för tillverkning av cellulosafibrer. Den gemensamma ambitionen är att använda 30 000 ton Circulose® per år.
 • Bolaget har även i mars 2022 undertecknat en avsiktsförklaring med Daiwabo Rayon Co. Ltd., en ledande japansk cellulosafiberproducent, gällande ett långsiktigt kommersiellt samarbete kring fiberproduktion.

Övriga händelser efter delårsperiodens slut

 • Den 21 april utsågs Renewcell som vinnare av kategorin Sustainable Textile Innovation i de årliga Drapers Sustainable Fashion Awards. Drapers betonade att Circulose® redan används av modemärken och att potentialen för positiv inverkan på branschen är enorm.

VD har ordet

Starkt kundintresse – Avsiktsförklaringar och kundavtal uppgår till 143% av kapaciteten om 60 000 ton som planenligt etableras i Renewcell 1.

Modeindustrin förändras snabbt för att tillgodose konsumenters krav på långsiktig hållbarhet, och en stor del av den förändringen handlar om att få in cirkulära material i kläder och andra textilprodukter. Utvecklingen under första kvartalet har fortsatt stärkt oss i den övertygelsen, trots ökande oro i omvärlden. Då Renewcell för närvarande är den enda industriellt skalade teknologin som kan leda modeindustrin in i en cirkulär framtid behöver bolaget skala upp då marknaden växer med 3-5 miljoner ton per år. Detta är ca 80 gånger de 60 000 ton per år vi fn bygger. Bolagets styrelse tog därför under Q1 beslut om att accelerera uppskalningen och tidigarelägga den planerade expansionen från 60 000 till 120 000 årston med två år på Renewcell 1, vår anläggning i Sundsvall.

Strax efter beslutet om accelererad kapacitetsökning kunde Bolaget presentera nya avsiktsförklaringar om långsiktiga kommersiella samarbeten med fibertillverkarna Daiwabo Rayon i Japan och Birla Cellulose i Indien. Dessa avsiktsförklaringar och avtal uppgår till en total mängd produktionskapacitet motsvarande 86 000 årston Circulose® — alltså redan avsevärt mer än den kapacitet vi tar i drift i år. Utöver det pågår det ytterligare diskussioner avseende ytterligare 30 000 ton. Dessutom har vi gjort varumärkeslanseringar med H&M, Levis, Bestseller, Gina Tricot, och startat nya samarbeten med bland annat Inditex, PVH, Kering och Ganni.

Att vi befinner oss i detta läge är ett resultat av Renewcells kommersiella kompetens inom textil och fiber samt förmåga att anpassa process och produkt till att matcha våra kunders högt ställda krav. Vi har samtidigt gjort stora framsteg på råvarusidan och hade vid kvartalets slut säkrat ramavtal om strax över 100 000 ton textilavfall per år.
I finansieringen av vår expansion kommer vi vara väldigt noggranna i kapitalisering av bolaget och arbeta med en så effektiv balans mellan Eget kapital och skuld som möjligt och det finns ett betydande intresse från både investerare och banker att stötta bolaget trots den volatilitet som för närvarande finns på marknaden.

Etableringen av Renewcell 1 går planenligt framåt. Samtliga enhetsoperationer är på plats och alla maskininstallationer har genomförts. Den detaljerade tidplanen för driftsättning och produktionsstart beslutades under kvartalet, och produktionsstart planeras ske under denna sommar. Under kvartalet har tillgängligheten i vår demoanläggning i Kristinehamn varit fortsatt stabil och med hög kvalitet där vi slår rekord efter rekord.

Vi har, likt näringslivet i stort, under senare tid upplevt utmaningar i leveranser av byggmaterial och nyckelkomponenter. Dessutom har kostnaderna ökat för bland annat betong, legeringstillägg, valutakursförändringar och inte minst frakter samt förseningar hos underleverantörer. Jag är tacksam att vårt noggranna arbete för att minimera risk i projektets inledning givit oss förutsättningar att i hög utsträckning kunnat hålla tillbaka dessa kostnadsökningar. Men vi måste konstatera att kostnadsökningar även slagit igenom hos oss till viss del där vi uppskattar en total CAPEX för hela anläggningen om 120 000 ton per år till 1,2–1,3 miljarder SEK.

Hos Renewcell är vi övertygade om att det är genom innovation och entreprenörskap som många av världens svåraste hållbarhetsutmaningar kommer lösas. Det förutsätter en näringspolitisk spelplan där riktningen är tydlig och de regulatoriska förutsättningarna är klara. Därför var det med stor glädje jag tog del av EU-kommissionens strategi för hållbar och cirkulär textil som publicerades i slutet av kvartalet. Förslag om åtgärder som obligatorisk inblandning av återvunna fibrer i kläder, förbud mot export av textilavfall, utökat producentansvar och styrmedel för design för återvinning gör det tydligt att Renewcell har regulatorisk vind i ryggen i vår strävan att göra modeindustrin cirkulär.

Stockholm, maj 2022
Patrik Lundström – VD