1 §        Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Re:NewCell AB. Bolaget är publikt (publ).

2 §        Säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

3 §        Verksamhetsföremål

Bolaget ska, självt eller genom dotterbolag, forska kring, utveckla samt driva affärsverksamhet med cellulosabaserade produkter och därmed förenlig verksamhet.

4 §        Aktiekapital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 500 000 kronor och till högst 2 000 000 kronor.

5 §        Antal aktier

Antalet aktier ska uppgå till lägst 19 000 000 och till högst 76 000 000.

6 §        Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

7 §        Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst sju suppleanter.

8 §        Revisor

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant, ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

9 §        Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

10 §        Anmälan om deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren har gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

11 § Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

12 § Utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

13 §        Avstämningsbolag

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.