Renewcell publicerar Bokslutskommuniké för fjärde kvartalet 2020

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Oktober — december

Finansiell information

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 232 KSEK (508).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till –21 071 KSEK (-12 182).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -13 246 KSEK (-11 292)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,9 SEK (-0,6)

Väsentliga händelser

 • Som ett led i etableringen av Renewcells kommande anläggning skickades miljötillståndsansökan in till Länsstyrelsen i Västernorrland. Processen pågår och beräknas avslutas andra kvartalet 2021.
 • Renewcell tecknade den 2 oktober ett hyresavtal med SCA för att etablering av nästa anläggning för återvinning av textilier på Ortvikens industriområde i Sundsvall.
 • Under oktober utnyttjades optioner från 2016/2020 års optionsprogram. Utnyttjandet tillförde bolaget 7,7 MSEK och 682 500 nya aktier emitterades.
 • Renewcell noterades på Nasdaq First North Premier Growth Market med första handelsdag 26 november 2020. Erbjudandet till marknaden övertecknades flera gånger om och innebar att bolaget tillfördes 753 miljoner kronor i eget kapital.
 • Den 22 oktober signerades ett femårigt avtal med Tangshan Sanyou där Renewcell ska leverera 40 000 ton Circulose® massa årligen, från första halvan 2022.
 • Renewcell avslutade formellt det delvis EU-finansierade projektet RENEWTEXTILE den 4 december 2020 efter godkännande från EU. Motivet till det förtida avslutet var att projektets mål redan uppfyllts.
 • Den 8 oktober tecknades ett brygglån med största ägarna H&M och Girincubator AB som återbetalades i samband med noteringen på Nasdaq First North Premier GM.
 • Renewcell slöt ett låneavtal den 12 november 2020 om 450 MSEK med Nordea och AB Svensk Exportkredit garanterat av Finnvera. Lånet ska användas till att finansiera bolagets nya anläggning i Sundsvall. Renewcells rätt till utbetalning är villkorad av bland annat att ytterligare skuldfinansiering om 250 MSEK samt att Renewcell erhåller miljötillstånd.
 • Under december påbörjades uppbyggnaden av den nya fabriken genom orderläggning för en del viktig processutrustning.
 • Den 7 oktober 2020 annonserade danska modehuset BESTSELLER sin kommande kollektion gjord med Renewcells produkt Circulose®. Kläderna släpps i butik våren 2021.
 • Renewcells produkt Circulose® inkluderades i TIME Magazines lista över ”The 100 best inventions of 2020”.

Januari — december

Finansiell information

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1 453 KSEK (750).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till –68 722 KSEK (-37 657).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -51 990 KSEK (-31 109)
 • Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 827 287 KSEK (103 963).
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 719 288 KSEK (39 215).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -3,4 SEK (-2,0)

Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

 • Renewcell har tecknat ett avtal med Valmet om leverans och installation av produktionsutrustning till bolagets anläggning i Sundsvall. Kontraktsvärdet uppgår till 232 MSEK.
 • Intensivt arbete fortgår med kontraktering av leverantörer till den nya anläggningen med målet att slutföras senast april. Samtidigt fortgår finansieringsarbetet med målet att ha en fullfinansierad fabrik inför byggnationsstart. Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret 2020

VD har ordet

2020 är ett märkesår i Renewcells historia. Vi inledde året som ett litet bolag med en lovande teknik för framtiden och avslutade det som ett noterat bolag med en kommersiellt bevisad produkt, en orderbok på nära 2 miljarder kronor och ett hyreskontrakt klart för etablering av världens
största anläggning för kemisk textilåtervinning. Vår produkt Circulose® hann också utses till en av 2020 års 100 bästa uppfinningar av anrika TIME Magazine medan Fast Company utsåg Circulose® till en av årets ”World Changing Ideas”.

Allt detta, även de två stora lanseringar vi gjorde med H&M och Levi’s, skedde mitt under en pandemi som skakat om hela världen. Investerare, bolag och människor har tvingats
se med nya ögon på världen omkring sig. För mig är det tydligt att situationen skapat ytterligare engagemang för den nödvändiga omställningen till hållbarhet i modeindustrin. Kund efter kund vi möter är fast beslutna om att komma ur coronakrisen med en stark kraft för hållbar förändring. Med ny kapacitet under uppbyggnad kommer Renewcell finnas där för att hjälpa textilindustrin att nå dit.

Det är ingen liten utmaning att bygga upp en fullskalig processindustri med ambition att bli ledande i världen, och vi är ödmjuka inför uppgiften, men vi har sett att nya världsledande hållbara bolag skapas inom bilindustrin, elektrifiering, med flera. Samtidigt är jag tacksam att vi har vinden i ryggen där t.ex. EU fortsätter arbetet med att implementera det cirkulära ekonomipaketet som
anger att 2025 måste alla kommuner inom EU-området samla in textilavfall, separera det och man vill samtidigt förbjuda förbränning och deponi av densamma. I Sverige presenterades utredningen om ett nationellt producentansvar för textil just med EUs kommande regler som bakgrund.
På kapitalmarknaderna har investeringar med sustaintech- inriktning blivit allt mer attraktiva, särskilt i Sverige, där 2020 blev ett rekordår för investeringar i hållbarhetsinriktade bolag. Renewcells introduktion och efterföljande kursökning gjorde aktien till den mest framgångsrika introduktionen på den svenska aktiemarknaden på flera år. Jag gläds över att 2020 trots pandemin blev startskottet för ”the decade of change” där sustaintechbolag som Renewcell och andra kommer spela en avgörande roll att möjliggöra ett hållbart samhälle och samtidigt skapa ett lönsamt bolag som genererar värden för våra aktieägare.

Vi är nu igång med förberedelserna för vår etablering på Ortvikens industriområde i Sundsvall. Vi flyttar in på historisk cellulosamark och blir hyresgäst hos ett anrikt storbolag som burit fanan högt för svensk skogsindustri i världen. Vi kommer återvinna miljarder plagg i vad som var PM5, en tryckpappersmaskin på 255 000 ton somvarit i bruk mellan 1985 och 2021. Strukturomvandlingen
på tryckpappersmarknaden har öppnat möjligheten att använda den kunskap, infrastruktur och de maskiner som gjort Sverige till ett världsledande skogsproduktexportör i ett nytt sammanhang. Genom att tänka cirkulärt inte bara i vår produkt utan också i våra investeringar, sparar vi både pengar och naturresurser och tar tillvara på en processkompetens som inte går att få någon annanstans, Sverige är unikt i detta avseende. Vi ser det som del av en Industriell Evolution mot hållbarhet.

Renewcell har med noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market fått tusentals nya ägare, både tunga institutioner och enskilda sparare, som alla vill stödja oss på vår tillväxtresa. Efter kapitalanskaffningen har vi dock snabbt bytt fot och exekverar på alla processer och aktiviteter för att leverera enligt den plan vi gick till marknaden med. Tack till var och en av våra nya och gamla ägare för förtroendet.

Grunden är lagd, nu gör vi textilindustrin cirkulär!

Stockholm, februari 2021
Patrik Lundström — VD

Fullständig rapport är bifogad detta pressmeddelande