Renewcell 1 är igång och första kundleveranserna har skickats

Oktober – december

(jämfört med samma period föregående år)

Finansiell information

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 5 037 (1 313) KSEK
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) under perioden uppgick till -93 097 (-58 815) KSEK
 • Periodens resultat uppgick till -88 333 (-66 224) KSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -121 789 (-52 711) KSEK
 • Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -162 740 (-93 240) KSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -2,1 (-2,2) SEK
 • Bolagets nettolåneskuld vid periodens slut uppgick till 516 773 (-254 867) KSEK

Väsentliga händelser under kvartalet

 • 27 oktober genomförde Renewcell en riktad nyemission om cirka 158 MSEK till svenska och internationella institutionella investerare. Emissionen används till att finansiera den negativa resultateffekten (driftskostnader) och ökade kapitalutgifter på grund av den försenade upprampningen av produktion verksamheten vid Renewcell 1. Som ett resultat av den riktade nyemissionen kan upprampningen av produktionen av Renewcell 1 till 60 000 ton i det första skedet och sedan till 120 000 ton i ett senare skede genomföras utan behov av ytterligare finansiering.
 • Den 31 oktober uppnådde Renewcell 1 ”Commercial Operations Date”, ett definierat datum i Bolagets låneavtal som avser tidpunkten då produktionslinjen uppnår funktionalitet för kommersiell produktion
 • Den 15 november signerade Renewcell och det amerikanska bolaget Eastman en avsiktsförklaring och utveckling av garn från återvunnen textil.
 • Den 6 december tecknade det österrikiska bolaget Lenzing och Renewcell ett storskaligt och flerårigt leveransavtal. Lenzing Group är världens ledande leverantör av hållbart producerade cellulosafibrer.
 • Den 29 december skickade Renewcell den första leveransen av Circulose® dissolvingmassa som producerats vid Renewcell 1 i Ortviken, Sundsvall till kund.
 • Bolaget beslutade omorganisera verksamheten vid demoanläggningen i Kristinehamn till att fokusera enbart på utveckling av produkt och process. Som konsekvens av det reducerade Bolaget antalet tjänster i Kristinehamn med 20.
 • Under december månad producerade Renewcell 1 cirka 650 ton dissolvingmassa varav cirka 300 ton var av prima kvalitet (inom specifikation för Circulose®). Cirka 55 ton levererades till kund redan i december, resterande volym är lagerförd för senare leverans.
 • Ett antal teckningsoptioner utnyttjades under kvartalet för att köpa nyemitterade aktier i bolaget av VD Patrik Lundström och två andra anställda. Köpeskillingen var cirka 25 MSEK (se not 4).

Januari – december

(jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 12 559 (2 778) KSEK
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) under perioden uppgick till -252 037 (-120 658) KSEK
 • Periodens resultat uppgick till -299 936 (-117 695) KSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -397 919 (-117 695) KSEK
 • Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -880 285 (-312 174) KSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -9,0 (-4,3) SEK.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Arbetet med upprampningen av Renewcell 1 mot 60 000 ton i kapacitet fortsätter. Under januari månad producerade Renewcell 1 över 1000 ton dissolvingmassa, varav cirka hälften var av prima kvalitet (Circulose®). Cirka 190 ton levererades till kund, resterande är lagerfört för senare leverans.

VD har ordet

Renewcell 1 är igång och första kundleveranserna har skickats

I december skickades den första leveransen från Renewcell 1 till kund och upprampningen pågår för fullt. Under januari har vi producerat över 1 000 ton och jobbar nu för att öka produktionen successivt mot 5 000 ton i månaden under den senare delen av året. Vi har även under det fjärde kvartalet tecknat ett nytt avtal med Lenzing för leverans av 80 000 till 100 000 ton över fyra år till ett uppskattade värde av cirka 1.5 miljarder SEK. Lenzingavtalet tillsammans med Sanyouavtalet innebär att vi sålt två tredjedelar av de 120 000 årston som Renewcell 1 kommer att producera vid full kapacitet.

På politisk nivå ser vi fortsatt starkt stöd för omställningen i allmänhet och cirkularitet i synnerhet, genom bland annat EUs ”Green Deal” och USAs ”Inflation Reduction Act”. Regelverken förväntas skärpas, särskilt inom textil- och modebranschen, för att utveckla återvinning, minska avfall och motverka så kallad ”greenwashing”. Modeindustrin står för en stor andel av de globala CO2-utsläppen vilka kommer fortsätta öka till följd av den globala medelklassens tillväxt. Renewcells teknologi möjliggör modeindustrin att gå från en linjär till en cirkulär värdekedja och vi driver den enda storskaliga textilåtervinningsanläggningen i sitt slag, en anläggning som gör det möjligt att tillverka nya textilier från 100% återvunnet material.

Det fjärde kvartalet har varit ett bra slut på ett hektiskt år för Renewcell där vi byggt och startat upp den nya anläggningen i Ortviken på dryga 12 månader. Detta trots att man sällan har haft så många stora utmaningar att hantera samtidigt; Covid, inflation, problem i leveranskedjorna och krig i Ukraina. Oaktat detta har vi byggt, startat anläggningen och tillverkat våra första ton samt levererat dessa till kund. Detta bevisar att vår innovativa produktionsteknologi fungerar väl och levererar 100% återvunnen dissolvingmassa inom specifikation. Nu har vi fullt fokus på att rampa upp produktion först mot 60 000 ton i årskapacitet, och därefter till 120 000 ton i nästa steg under 2024.

I vår Kristinehamnsanläggning har verksamheten slagit produktions- och kvalitetsrekord kvartal efter kvartal. Vi har på ett systematiskt sätt förbättrat processerna, dokumenterat körfönster och utbildat personal från Ortviken vilket varit viktigt inför uppstarten av Renewcell 1. Fokus framöver i Kristinehamn kommer att vara utveckling av teknologin och produktionsprocessen.

Vi har även gjort viktiga kommersiella framsteg under året där vi bland annat tecknat ett långsiktigt leveransavtal med Lenzing och gjort lanseringar med nya varumärkespartners som ZARA, Tommy Hilfiger, GANNI, Pangaia, Filippa K och Jade Cropper. Renewcell och Circulose® har omnämnts i tusentals artiklar. Bland dessa kan nämnas CNBC, BBC, New York Times, Forbes, Fast Company, Financial Times, El Pais och Vogue, vilket gör att varumärket börjar så smått bli känt.

Vi genomförde under året två emissioner. Med dessa har vi finansierat ökade kapitalinvesteringar, den negativa resultatpåverkan av den försenade uppstarten, en försiktigare upprampning till 60 000 årston och i nästa steg investeringen för att uppnå 120 000 årston.

Året som gått har varit intensivt och vi hade inte varit där vi är utan ett team i toppklass med gedigen erfarenhet av liknande etableringar. Teamet är tätt sammansvetsat och jag vill ta av mig hatten och tacka för ett jobb väl utfört. Renewcell 1 är igång och levererar till kund och vi jobbar med gradvis upprampning till full kapacitet och mot en lönsam framtid. Framgent kommer Renewcells expansion handla om att leverera på Renewcell 1 och sedan bygga vidare på det beviset med etablering av nya fabriker för att svara upp mot marknadens efterfrågan.

Stockholm, februari 2023
Patrik Lundström, VD